PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

CEL

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Z różnych danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że tylko około 5% z nich ma możliwość pozostania w instytucjach akademickich.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacji, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Szkolenia są oferowane początkującym naukowcom (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzącym z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed zatrudnieniem.

ZASADY GRANTU

Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Powinien być on oparty na zasadach UE dot. innowacyjnego szkolenia doktorantów (Principles for Innovative Doctoral Training). Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy, tzw. umiejętności miękkich (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem czy zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej, pisanie projektów i prac naukowych). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału naukowców w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o ich zaangażowanie w popularyzację nauki i rozpowszechnianie wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu.

Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż wpisujących się w założenia i tematykę proponowanego wspólnego programu badawczo-szkoleniowego. Instytucje zatrudniające naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez beneficjentów).

Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Każdy z nich powinien mieć opiekuna naukowego. Dla tych, którzy zostaną przyjęci na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (Personal Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po zakończeniu grantu). Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu. Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów i sektorów (również pozaeuropejskich):

 • ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że średnia wielkość konsorcjów waha się pomiędzy 6 a 10 beneficjentów. Każdy beneficjent musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów
 • EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Do tej pory EID są najczęściej realizowane przez dwóch lub trzech beneficjentów. Naukowcy muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów.
 • EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Zwykle projekty realizowane są przez 4 do 8 beneficjentów. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką naukową. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy nowo zatrudnianych początkujących naukowców. Można aplikować maksymalnie o 540 osobomiesięce na 4 lata (w przypadku EID z dwoma partnerami maksymalnie o 180). Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przy wypełnianiu część administracyjnej formularzy na Participant Portal. Z wyjątkiem EID – budżet przypadający na jeden kraj, bez względu na liczbę pochodzących instytucji, nie może przekroczyć 40% całkowitego finansowania Komisji Europejskiej.

W projektach mogą uczestniczyć instytucje krajów trzecich, a część z nich może mieć status beneficjenta i otrzymać finansowanie z KE. Lista uprawnionych znajduje się w General Annex A Programu Pracy.

Granty ITN pokrywają następujące kategorie kosztów:

Koszty osobowe zatrudnianych początkujących naukowców:

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3110 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2014-2017) lub 3270 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2018-2020). Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA) właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki (zarówno po stronie naukowca, jak i instytucji);
 • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Koszty instytucjonalne związane z:

 • badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc
 • zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 1200 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie elektronicznym) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) i są udostępniane po utworzeniu wniosku na PP przez zalogowanego uczestnika. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020, 7. Programu Ramowego, czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC. Do części opisowej wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich. Ich brak skutkuje automatycznym wykreśleniem danego partnera z konsorcjum.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) dobranych adekwatnie do słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, ujętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w Charter of Fundamental Rights of the EU”. Wszystkie wnioski, które są rekomendowane do finansowania lub znajdą się na liście rezerwowej, są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje, w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą wystąpić, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. konieczność złożenia dodatkowych deliverables etycznych. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2018 12.10.2017 17.01.2018 (17:00) 442 mln € link do konkursu
2019 13.09.2018 15.01.2019 (17:00) 470 mln €
2020 12.10.2019 9.01.2020 (17:00) 525 mln €

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

ZARZĄDZENIE

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects„). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach;
 • Wzór umowy grantowej dla ITN: który jest dostosowywany do poszczególnych zaakceptowanych projektów;
 • W H2020 nie przewiduje się tworzenia dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów umowy grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Model Grant Agreement;
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy nowozatrudnionych początkujących naukowców;
 • Każde konsorcjum powinno mieć tzw. supervisory board czuwające nad merytorycznymi aspektami realizacji projektu, w skład którego powinni wchodzić beneficjenci, partnerzy oraz inne instytucje zainteresowane realizacją grantu;
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej, dokumenty w tym wzór umowy konsorcjum).

PRZYJMOWANI NAUKOWCY

 • Naukowcy są rekrutowani w drodze otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów. Istnieje obowiązek zamieszczania ofert na europejskim portalu EURAXESS;
 • Naukowiec (ESR) spełniający wymogi formalne (doświadczenie, zasada mobilności) powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach (w niektórych krajach ze względu na przepisy krajowe, naukowiec jest przyjmowany na stypendium, co wpływa na obniżenie wysokość wynagrodzenia otrzymywanego z H2020). KE zdecydowanie preferuje czasowe umowy o pracę;
 • W ciągu 20 dni dla każdego zrekrutowanego naukowca instytucja przyjmująca musi wypełnić deklaracja Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego zatrudnienia. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu;
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 umowy grantowej);
 • Każdy początkujący naukowiec zatrudniony do realizacji grantu może zostać oddelegowany do innego beneficjenta w konsorcjum lub do instytucji partnerskiej na okres nie przekraczający 30% czasu jego zatrudnienia w ramach projektu. W przypadku ITN EID każdy naukowiec musi spędzić 50% czasu pracy u partnera z sektora pozaakademickiego, a oprócz tego może jeszcze zostać oddelegowany na okres nieprzekraczający 30% czasu jego zatrudnienia;
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery.

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 04