PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W programie Horyzont 2020, w ramach obszaru Access to Risk Finance – dostęp do finansowania ryzyka zostały opracowane dedykowane instrumenty ułatwiające dostęp do finansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, uniwersytetów, spółek celowych i innych jednostek zaangażowanych w badania i innowacje – R&I.

Dysponent

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w imieniu Komisji Europejskiej jest odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio – przy wsparciu pośredniczących instytucji finansowych za wdrażanie oferowanych instrumentów.

Dla kogo

O instrumenty finansowe mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz promotorzy infrastruktury badawczej, mający swoją siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Jeżeli nie przewidziano w instrumencie ograniczeń, są one dysponowane w zależności od zapotrzebowania bez względu na sektor, kraj, region, typ czy wielkość przedsiębiorstwa, jednostki.

Instrumenty finansowe

Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania ryzyka przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R dominują proponowane przez Grupę EIB instrumenty dłużne: pożyczki, gwarancje, regwarancje, jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji rynkowej przewidziano finansowanie kapitałowe (equity), finansowanie pośrednie (mezzanine) i Venture Capital.

Instrumenty dłużne na rzecz badań i innowacji

InnovFin Large Projects mają za zadanie polepszyć dostęp do ryzykownych finansowo projektów dużych przedsiębiorstw, medium i large MidCaps, uniwersytetów i instytutów badawczych, infrastruktur badawczych, partnerstw publiczno-prywatnych, spółek celowych. Europejski Bank Inwestycyjny udziela bezpośrednio pożyczek i gwarancji bankowych. Dużym przedsiębiorstwom oferuje pożyczki od 25 mln euro do 300 mln euro. Pozostałe podmioty mogą starać się o pożyczki już od 7,5 mln euro. Więcej informacji w języku angielskim.

InnovFin MidCap Growth Finance jest instrumentem przeznaczonym do finansowania wzrostu spółek. Europejski Bank Inwestycyjny bezpośrednio oferuje długoterminowe pożyczki uprzywilejowane, pożyczki warunkowe i finansowanie mezzanine w wysokości od 7,5 do 25 mln euro, zazwyczaj na okres od 5 do 7 lat, przede wszystkim większym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji (do 3000 pracowników), ale także MŚP oraz małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. Przewidziano jednak dwa podstawowe ograniczenia: jedno dotyczące miana przedsiębiorstwa szybko rozwijającego się oraz drugie mówiące o potencjale innowacji. Więcej informacji w języku angielskim.

InnovFin MidCap Guarantee dostarcza gwarancji w celu ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji (do 3000 pracowników), które nie kwalifikują się do instrumentu InnovFin SME Gwarancje. W ramach instrumentu, EBI udziela pośrednikom finansowym gwarancji pokrywającej do 50% potencjalnych strat pośrednika z tytułu udzielonych przedsiębiorcom pożyczek. Gwarancje obniżają ponoszony przez pośredników poziom ryzyka. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do preferencyjnego finansowania dłużnego o wartości do 50 mln euro. Więcej informacji w języku angielskim.

Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EBI dla instytucji gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla przedsiębiorstw. W ramach InnovFin MidCap Guarantee ogłoszono konkurs na pośredników finansowych. Szczegóły tutaj.

InnovFin SME Guarantee, poprzez udzielanie gwarancji i regwarancji, ułatwia dostęp do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji poniżej 500 pracowników – small MidCaps. W ramach tego instrumentu pośrednicy finansowi otrzymają od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego gwarancję obejmującą do 50% potencjalnych strat z tytułu udzielonych przez pośrednika finansowego instrumentów dłużnych – pożyczek, leasingów czy dłużnych papierów wartościowych[1].

Gwarancje EFI zmniejszają ryzyko kredytowe pośredników finansowych. Obniżony poziom ryzyka zmniejsza koszty finansowania dłużnego oferowanego przedsiębiorcom– beneficjentom końcowym instrumentu. Gwarancje umożliwią przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania dłużnego o wartości od 25 000 do 7,5 mln euro[2]. Więcej informacji w języku angielskim.

Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla instytucji, które udzielają następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla przedsiębiorstw. Instrument SME Gwarancje jest także częścią europejskiej inicjatywy na rzecz MŚP, w której skład wchodzą także instrumenty COSME. Istnieje możliwość połączenia instrumentów COSME z SME Gwarancje. W ramach InnovFin SME Guarantee ogłoszono konkurs na pośredników finansowych. Szczegóły tutaj.

Instrumenty kapitałowe na rzecz badań i innowacji

InnovFin SME Venture Capital jest instrumentem kapitałowym pozwalającym ułatwić dostęp do finansowania wczesnych faz rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom oraz small MidCaps, inwestującym w badania i innowacje. Instrument jest następcą GIF-1, rozwiązania znanego z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP.

Instytucja zarządzająca instrumentem – Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) jest jednym z ważniejszych graczy tworzących zrównoważony, wspierający badania i innowacje, ekosystem Venture Capital w Europie. EIF inwestując i zarządzając inwestycjami w fundusze dostarcza kapitału głównie małym i średnim przedsiębiorcom na zasadzie:

  • inwestycji Venture Capital – kapitał średnio- i długoterminowy, który inwestowany jest za pomocą nabycia akcji bądź udziałów,
  • przez finansowanie typu mezzanine.

Więcej informacji o działalności EIF.

W ramach InnovFin SME Venture Capital, EIF zainwestuje 430 milionów euro w fundusze Venture Capital oraz inne fundusze, również te współpracujące z aniołami biznesu, które będą przeznaczone na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. EFI jako inwestor zarządzający środkami instrumentu może zainwestować maksymalnie 30 mln euro w fundusz. Kwota nie powinna jednak przekroczyć wysokości 25% całkowitych deklaracji inwestorskich[3]. Pozostałe środki muszą pochodzić od innych inwestorów.

Instrument jest dysponowany w zależności od zapotrzebowania bez względu na sektor, kraj czy region. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small MidCaps chcące otrzymać fundusze powinny skontaktować jeden lub więcej funduszy, które działają w ramach współpracy z EFI.
Instrument został ogłoszony podczas konferencji First Innovative Enterprise Week w Rydze.

Instrumenty tematyczne i wspomagające

InnovFin Infectious Diseases jest instrumentem tematycznym stymulującym badania i rozwój w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych. Instrument wspiera przedsięwzięcia, które przeszły fazę testów przedklinicznych lub wstępną fazę badań klinicznych poszukujących wsparcia na dalszym etapie. Grupa EBI będzie oferowała szeroki wachlarz rozwiązań, będzie oferowała szeroki wachlarz instrumentów, od dłużnych – pożyczek (uprzywilejowanych, warunkowych i finansowania mezzanine) po instrumenty finansowe oparte o podział ryzyka. W przypadku niepowodzenia projektu możliwe będzie umorzenie części zobowiązania. By zminimalizować ryzyko instrumentu i zapewnić optymalne rozdysponowanie funduszy projekty muszą mieć udowodniony wpływ na zdrowie publiczne oraz mieć potencjał rynkowy. Dodatkowo organizatorzy projektów są zobowiązani do pokaźnego współfinansowania przedsięwzięcia. We wstępnej fazie przewidziano 100 milionów euro na ten instrument.
Instrument został ogłoszony podczas konferencji First Innovative Enterprise Week w Rydze.

Komunikat prasowy o instrumencie.

InnovFin Energy Demo Projects to innowacyjny instrument, mający za zadanie wspierać innowacyjne, demonstracyjne projekty z zakresu odnawialnej energii, ogniw paliwowych i wodoru. We wstępnej fazie przewidziano 100 milionów euro na ten instrument. Produkt powstał, aby wspierać projekty stosujące rozwiązania techniczne będące w fazie testów i rozwoju, jeszcze przed komercjalizacją, które często ze względu na wysokie ryzyko mogłyby mieć problem z pozyskaniem finansowania. Instrument będzie oferował pożyczki oraz gwarancje kredytowe. InnovFin Energy Demo Projects wpisuje się w szerszy aspekt działań na rzecz Unii Energetycznej oraz Strategic Energy Technology (SET) Plan.
Instrument został ogłoszony podczas konferencji First Innovative Enterprise Week w Rydze.

Komunikat prasowy o instrumencie.

Technology Transfer Financing Facility Pilot będzie współfinansował podjęte przez istniejące Transfery Technologii (TT) inwestycje. Współfinansowanie w formie pożyczek, oraz typu mezzanie ma na celu podniesienie liczby skomercjalizowanych projektów badawczych.
Instrument oparty jest na doświadczeniach prowadzonego w latach 2007-2013 Technology Transfer Pilot oraz inwestycjach w TT w ramach instrumentu GIF-1.

InnovFin Advisory (funkcjonujące również pod nazwą Technical and Financial Advisory Service for Risk Finance in R&I) ma za zadanie poprawić wiarygodność kredytową projektów oraz ułatwić pozyskanie finansowania na badania i innowacje – R&I dla projektów kompleksowych projektów. Usługi doradcze wspierają badawcze i innowacyjne projekty we wstępnej fazie przygotowania, które wpisują się w ramy programu Horyzont 2020 i będą w przyszłości starać się o pozyskiwanie środków finansowych. Więcej informacji w języku angielskim.

Dodatkowe działania

Boosting the Investment-Readiness of SMEs and small MidCaps to działanie mające na celu zwiększanie gotowości do finansowania przez MŚP oraz small MidCaps m.in. poprzez skuteczne wsparcie w budowaniu relacji między inwestorami a MŚP i small MidCaps uczestniczącymi w 7. Programie Ramowym oraz Horyzoncie 2020, wsparcie przedsiębiorców w skutecznych negocjacjach z inwestorami, dedykowane szkolenia oraz tworzenie strategii skutecznej współpracy.

Capacity Building in Technology Transfer ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania CTT. Przewidziane działania to m.in.: mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, stworzenie platformy współpracy między centrami TT, coaching itp.

Baza informacji

[1] W połączeniu z instrumentem COSME możliwe jest osiągnięcie gwarancji do 80% potencjalnych strat.

[2] Gwarancje powyżej 7,5 mln będą rozpatrywane indywidualnie.

[3] Wyższy odsetek, do 50% udziału środków EIF w funduszu jest możliwy w szczególnych przypadkach.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 09

 

Łukasz Dyba
+48 698 110 756
Lukasz.Dyba@kpk.gov.pl