PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. Oczekuje się, że Platformy Technologiczne odegrają główną rolę w mobilizacji myśli badawczej i środków finansowych na poziomie europejskim. Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

Wyznaczono pięć głównych kierunków działań:

 1. Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika).
 2. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia).
 3. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług (komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa).
 4. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (aeronautyka).
 5. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (stal).

Platformy Technologiczne staną się zapewne jednym z fundamentów nowego Siódmego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Aktualnie w Europie działa ponad trzydzieści Platform Technologicznych.

W ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej w roku 2004 zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne. Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach:

 1. w wymiarze europejskim:
  • aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych,
  • aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych,
  • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
 2. w wymiarze krajowym:
  • przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego,
  • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii,
  • mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
  • optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki w latach 2007-2013,
  • promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.

Aktualnie w Polsce istnieje 29 Platform Technologicznych. Działania Polskich Platform Technologicznych w poszczególnych sektorach przemysłowych wspierane są przez najważniejsze dla polskiej nauki i gospodarki resorty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Uczestnikami Polskich Platform Technologicznych są kluczowi partnerzy przemysłowi, przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas Platform jest także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone