Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (European Cloud Initiative) opiera się na strategii jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest między innymi maksymalizacja potencjału wzrostu europejskiej gospodarki cyfrowej [1].

W ramach tej inicjatywy planuje się stworzenie zaufanego, otwartego środowiska dla społeczności naukowej na potrzeby przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych i wyników naukowych – europejskiej chmury dla otwartej nauki [2]. Jej celem jest wykorzystywanie potrzebnych mocy obliczeniowych superkomputerów stanowiących ważny element tej inicjatywy, szybkich połączeń z siecią i rozwiązań opartych na chmurze o dużej pojemności w ramach europejskiej infrastruktury danych [3]. Przedmiotem zainteresowania będzie w pierwszej kolejności społeczność naukowa: baza użytkowników zostanie rozszerzona o sektor publiczny i o przemysł; stworzone zostaną w ten sposób rozwiązania i technologie, które przyniosą korzyść wszystkim obszarom gospodarki i społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem rewolucji danych w Europie jako istotnego czynnika globalnego wzrostu.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze bazuje na osiągnięciach europejskiej strategii w zakresie chmury obliczeniowej [4] i strategii obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) [5]. Będzie też czerpać z takich inicjatyw, jak niedawno ogłoszony ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC oraz aplikacji opartych na technologii dużych zbiorów danych [6]. W ramach inicjatywy kontynuuje się politykę wytyczoną w komunikacie dotyczącym technologii dużych zbiorów danych [7] oraz wspiera europejską agendę polityczną dotyczącą otwartej nauki, której celem jest zwiększenie jakości i wpływu nauki [8], w oparciu o osiągnięcia polityki otwartego dostępu [9]. Niniejszy komunikat oznacza początek procesu, w ramach którego Komisja wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami będzie dążyć do tego, by cele Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze mogły zostać osiągnięte.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze zostanie uzupełniona o dalsze działania w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego obejmujące umowy dotyczące usług w chmurze dla użytkowników biznesowych i zmianę dostawcy usług w chmurze, jak również inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych

Finansowanie:
Istniejące finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwi wsparcie europejskiej chmury dla otwartej nauki i wdrożenie europejskiej infrastruktury danych. Wartość potrzebnych dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych oszacowano wstępnie na 4,7 mld euro na okres pięciu lat. Obejmuje ona 3,5 mld EUR na infrastrukturę danych , 1 mld euro na ogólnounijną inicjatywę przewodnią na dużą skalę w zakresie technologii kwantowych i 0,2 mld EUR na działania, których celem jest zwiększanie dostępu i budowanie zaufania. Z państwami członkowskimi omówione zostaną dodatkowe środki służące zwiększeniu wsparcia na rzecz europejskiej chmury dla otwartej nauki poza Horyzont 2020. Z czasem, tj. gdy środowisko naukowe, innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i sektor publiczny zaczną wykorzystywać inicjatywę, będzie ona generować własne przychody.

Komisja ma zamiar pokazać, w jaki sposób można łączyć różne źródła finansowania na poziomie UE i na poziomie krajowym, aby w pełni umożliwić realizację celów niniejszego komunikatu i omówi to z państwami członkowskimi po dokonaniu odpowiedniej oceny, ocen skutków i po przeprowadzeniu konsultacji. Tak ambitna infrastruktura będzie wymagała dużego zaangażowania państw członkowskich, w szczególności polegającego na wykorzystaniu funduszy strukturalnych i gwarancji EFIS, a także znacznych inwestycji z sektora prywatnego i odpowiednich mechanizmów koordynacji. W tym kontekście proponowany ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC i technologii dużych zbiorów danych daje określone możliwości w związku z zaangażowaniem państw członkowskich oraz pozytywne skutki wynikające z tego zaangażowania.

[1] COM(2015) 192 final.

[2] Grupa ekspertów wysokiego szczebla z Komisji rozpoczęła prace przygotowawcze, przy czym jej zadaniem było udzielanie porad na temat uruchomienia inicjatywy: http://bit.ly/1RK7lhh

[3] Prace przygotowawcze zostały podjęte m.in. poprzez grupy doradcze, takie jak grupa ds. e-infrastruktury (e-infrastructures Reflection Group).

[4] COM(2012) 529 final i wyniki prac grup roboczych http://bit.ly/1QVrvIb.

[5] COM(2012) 45 final.

[6] Celem jest wspieranie rozwoju nowych zastosowań HPC w przemyśle oraz zagwarantowanie dostępu do funkcji HPC na potrzeby badań publicznych i prywatnych, http://bit.ly/1RMFq0i

[7] COM(2014) 442 final.

[8] Debata polityczna Rady (9385/15); konkluzje Rady (8970/15).

[9] COM(2012) 401 final.

Więcej informacji:
Kierunki badawcze i wyzwania związane z europejską inicjatywą przetwarzania w chmurze dyskutowane były podczas warsztatu (Post-consultation Workshop) zorganizowanego przez KE w dniu 7 listopada 2016 r. Był to warsztat podsumowujący opinie zebrane podczas konsultacji społecznych, które miały miejsce od 5 września 2016 do 10 października 2016.
Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-cloud-computing-research-innovation-challenges-wp-2018-2020

Opinie prezentowane podczas tego spotkania będą miały znaczący wpływ na kształt tematów związanych z przetwarzaniem w chmurze w ramach Programu Pracy ICT 2018-2020, w programie Horyzont 20202.

Prezentacja podsumowująca Preparation H2020 ICT WP2018- 2020, Post-Consultation Workshop: Cloud Computing, 7 November 2016
Preparation H2020 ICT WP2018- 2020 – Europa

Źródło:
Poniższy tekst stanowi wycinek z Komunikatu „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.