PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Jeśli wniosek projektowy do programu badawczego UE uzyskał wysoką ocenę merytoryczną, można wystąpić o refundację kosztów poniesionych na jego przygotowanie!

Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się:

  • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się musi co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
  • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom naukowym zdobycie wartościowych doświadczeń oraz rozszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w przyszłości roli koordynatora całego projektu.

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum. Maksymalna wysokość wnioskowanej refundacji zależna jest od funkcji, jaką planuje pełnić jednostka naukowa:

  • jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do 30 000 zł;
  • jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do 10 000 zł.

Jednostki zobowiązane są złożyć wniosek w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego! Wnioski w ramach naboru mogą składać również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego naboru, jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r.

Nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym OSF – Obsługa Strumieni Finansowania na stronie osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu dostępne są na poświęconej mu stronie.

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Źródło: MNiSW


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone