PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Sukces GK PSE! – grant na realizację europejskiego projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego środków zaradczych poprawiających stabilność sieci w warunkach dużego nasycenia OZE Komisja Europejska poinformowała, że konsorcjum Sysflex, w skład którego wchodzą m.in. PSE oraz PSE Innowacje, otrzymało grant na realizację projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego środków zaradczych poprawiających stabilność sieci w warunkach dużego nasycenia OZE.

PSE-PSE Innowacje są 6. co do budżetu beneficjentem projektu, w którym biorą udział 33 podmioty z całej Europy. Jest to też 5. największy grant przyznany w historii programu Horyzont 2020 dla  polskiej firmy – większe dotąd uzyskały tylko Selena, KGHM, stocznia Crist i Mostostal Warszawa.

Oprócz PSE i PSE Innowacje, w skład konsorcjum Sysflex wchodzą m.in. takie firmy, jak EdF, KU Leuven, Eirgrid i Fraunhofer. Kierownikiem europejskiego projektu będzie dr inż. Jacek Wasilewski z  PSE Innowacje.

Jednym z głównych celów strategicznych PSE jest przygotowanie się do szybkich zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej i wzmocnienie zdolności adaptacyjnych operatora systemu przesyłowego do zmieniającego się otoczenia. Dlatego też szczególny nacisk kładziemy na  innowacyjne rozwiązania – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Wygrany konkurs i  unijny grant dla projektu związanego z przystosowaniem systemu i jego bezpieczeństwem w  perspektywie dynamicznego przyrostu niestabilnych źródeł odnawialnych, to wielki sukces i  potwierdzenie, że w naszej Strategii obraliśmy właściwy kierunek – dodaje prezes zarządu PSE.

Czteroletni projekt badawczo-rozwojowy uruchomiony zostanie jesienią br., po  zakończeniu formalności związanych z podpisaniem umowy konsorcjalnej.

Źródło www.pse.pl

Uczestniczenie w Programie Horyzont 2020 było głównym tematem spotkania delegacji Gruzji z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Celem wizyty delegacji Gruzji w Polsce było nawiązanie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli gruzińskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój naukowy i technologiczny z ich polskimi odpowiednikami oraz z sektorem prywatnym. Spotkanie w Krajowym Punkcie Kontaktowym PB UE poświęcone było omówieniu polskich doświadczeń z uczestnictwa w programach ramowych UE, w tym szczególnie w obecnie trwającym programie Horyzont 2020; wymienieniu dobrych praktyk oraz omówieniu zaangażowania Gruzji w inicjatyw UE, w których uczestniczy KPK PB UE, a które mają na celu poszerzenie uczestnictwa krajów w Horyzoncie 2020. Takimi inicjatywami są m.in.  Spreading Excellence and Widening Participation oraz projekt NCP Wide.Net.

- Gruzja jest państwem stowarzyszonym z Programem Ramowym Horyzont 2020. Oznacza to zatem, że gruzińskie podmioty z sektora B+R+I mogą ubiegać się o granty programu. Mogą być pełnoprawnymi członkami konsorcjów projektowych, także tych z udziałem polskich instytucji i przedsiębiorstw – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora KPK PB UE.

W spotkaniu w Krajowym Punkcie Kontaktowym PB UE uczestniczyli:

 • Nino Gachechiladze, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Grantami i Programami, Shota Rustaveli National Science Foundation;
 • David Chechelashvili, specjalista ds. marketingu i rozwoju biznesu w Biurze Komercjalizacji na Państwowym Uniwersytecie Ilii w Tbilisi;
 • Salome Khachiauri, koordynator ds. własności Intelektualnej, Gruzińskiej Agencji ds. Innowacji i Technologii;
 • Nemo Jalaghonia, przedstawiciel prywatnego start-upu.

 

Badacze i innowatorzy z Gruzji  od końca kwietnia 2016 mogą uczestniczyć w  Programie Ramowym UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na takich samych warunkach, jak naukowcy z państw członkowskich UE i innych krajów stowarzyszonych.

Umowa stowarzyszeniowa Gruzji z programem Horyzont 2020 została podpisana przez Carlosa Moedasa, europejskiego komisarza ds. Badań, Nauki i Innowacji oraz Tamara Sanikidze, gruzińskiego Ministra Edukacji i Nauki.

Zawarta umowa umożliwia Gruzji ściślejszą współpracę z UE w dziedzinie badań i innowacji. Umowa ta jest wyrazem zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zdolności naukowych i innowacji swoich partnerów stowarzyszonych. Jest to również kolejny krok w kierunku otwarcia się na badaczy i innowatorów spoza Unii.

 

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyjechał 25 kwietnia do Brukseli, by zaprezentować polskie stanowisko odnośnie do przyszłego 9. Programu Ramowego. Prace nad nowym programem, który zastąpi Horyzont 2020, już trwają. W przyszłym roku Komisja Europejska przedstawi projekt legislacyjny w tej sprawie.

Wicepremier spotkał się m.in. z Komisarzem ds. Badań, Nauki i Innowacji, Carlosem Moedasem oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z Klubem Polskim.

Otworzył także seminarium dla przedstawicieli państw członkowskich, KE, PE, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) i przedstawicieli biur łącznikowych. Przedstawiono na nich dokument zawierający stanowisko Polski wobec wspierania przez UE działalności badawczej i innowacyjnej po 2020 r.

Premier podkreślił, że polskie stanowisko zostało wypracowane przy współpracy wielu uczestników – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, KPK PB UE, a także przedstawicieli środowiska nauki i przemysłu. W ten sposób powstał całościowy dokument, w którym zawarto kluczowe dla Polski kwestie.

 - Włączenie się krajów z Europy Środkowo-Wschodniej w programy ramowe Unii Europejskiej jest konieczne, żeby tworzyć jednolity europejski rynek badań i innowacji – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE, który uczestniczył w seminarium. – Nasz obszar Europy ma ogromny potencjał gospodarczy, badawczy i rozwojowy. Statystyki pokazują, że nie jest on w pełni wykorzystywany w obecnym programie Horyzont 2020. Dlatego na forum europejskim głośno mówimy o tym, że kolejny program ramowy powinien zapewnić większe włączenie się uczelni, instytutów, przedsiębiorców i innych podmiotów w realizowanie europejskich projektów. Skorzysta na tym społeczeństwo i gospodarka całej Europy – podkreśla dyrektor Zygmunt Krasiński.

Mimo że w Polsce pracują naukowcy i badacze o najwyższym poziomie merytorycznym, Polska dostrzega problem ich niewystarczającego udziału w projektach badawczych finansowanych przez UE. W podobnej sytuacji są wszystkie państwa członkowskie UE, które zostały członkami Unii po 2004 r. Według danych Komisji Europejskiej, polscy uczestnicy projektów otrzymali dotychczas niespełna 1 proc. środków (dokładnie 0,96 proc.). Do trzynastu krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, trafiło 4,79 proc. dofinansowania w skali całej UE.

Dokument przygotowany przez Polskę zawiera propozycje rozwiązań tego problemu. Odnosi się on również do potrzeby powiązania programu badawczego z celami społeczno-gospodarczymi. Do kluczowych polskich postulatów należą m.in. zapewnienie większego udziału jednostek badawczych w projektach, otwarcie sieci na udział partnerów z krajów UE 13, większy udział państw członkowskich w kształtowaniu programu, na wczesnych etapach jego powstawania. Pomogłoby to zapewnić lepsze dopasowanie programu do potrzeb jego beneficjentów. Istotną kwestią jest też zwiększenie budżetu samego programu ramowego oraz refleksja nad zasadami wynagradzania badaczy. Kolejny element to zapewnienie dostępności wyników badań finansowanych ze środków UE oraz ich szersze zastosowanie na rynku. Konieczna jest także, według Polski, poprawa mobilności naukowców, jak również zapobieganie drenażowi mózgów.

Stanowisko Polski

Zdjęcia: Martyna Bildziukiewicz

Poznaj tych, którzy odnieśli sukces, tworzą i wdrażają wyniki badań, zdobywają granty i dołącz do nich. Zainspiruj się! Powiedz nam, co zmienić, aby polski przemysł mógł budować swoją przewagę na badaniach i rozwoju?

Okazją do tego będzie konferencja Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”., Odbędzie się ona 17 maja 2017 r. Rejestracja została zakończona. Konferencja będzie transmitowana online.

Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z firmą Orange Polska, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa, mieszczącym się przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jest to nowo otwarte miejsce na mapie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, pełniące rolę inkubatora dla start-upów sektora kreatywnego, integrujące warszawskie inicjatywy, projekty, działania ukierunkowane na łączenie sektora biznesu z przedstawicielami branż kreatywnych.

Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerami konferencji są: Sieć KPK, Enterprise Europe Network, Climate – KIC, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Top 500 Innovators,  Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

- Wysoki poziom prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy to klucz do rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu. Polska gospodarka potrzebuje rodzimych rozwiązań technologicznych, wynalazków i produktów, które powstają we współpracy naszych naukowców i przedsiębiorców – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Mamy potencjał do tego, aby w Polsce powstawało i było wdrażanych znacznie więcej innowacyjnych rozwiązań niż obecnie. Dlatego tak ważna jest rola dobrze działających działów B+R w firmach i posiadanie przez przedsiębiorstwa własnych strategii badawczo-rozwojowych uwzględniających współpracę ze światem nauki – podkreśla wiceminister.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, któremu będzie poświęcone wydarzenie, jest efektywna komunikacja i rozpowszechnianie wyników badań oraz budowanie marki B+R w kraju i za granicą. Naszym zamiarem jest nie tylko dostarczenie firmom niezbędnych informacji, ale także podnoszenie ich kompetencji, które wesprą proces skutecznego aplikowania o te środki. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów.

– Konferencję i warsztaty organizujemy dla firm i w odpowiedzi na ich potrzeby – wyjaśnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor KPK PB UE. – Od ponad roku wspólnie z przedstawicielami dużych, małych i średnich firm analizujemy bariery, które uniemożliwiają im skuteczne podejmowanie prac badawczo-rozwojowych. Znamy ich bolączki i największe przeszkody w aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Jedną z nich jest brak odpowiedniego zaplecza i wypracowanych wspólnych wzorców budowanych na doświadczeniach polskich firm, które odniosły międzynarodowy sukces – dodaje Katarzyna Walczyk Matuszyk.

Doświadczenia zebrane podczas konferencji pozwolą na dalszą pracę nad rekomendacjami dla przedsiębiorstw, władz publicznych i samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych w zakresie skutecznego przygotowania strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, wdrażania i rozpowszechniania wyników badań oraz efektywnego aplikowania o źródła finansowania.

Program na stronie konferencji http://www.strategiebplusr.pl/

Konferencja będzie dostępna online. Usługa transmisji wydarzenia współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego”. LINK

logo-transmisja

Informujemy, że na Participant Portal  została w dniu 27 lutego br.  zamieszczona nowa wersja „Modelowej umowy grantowej” (version 4.0). Dokument jest dostępny pod linkiem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-mga.

Wykaz istotnych zmian w porównaniu z poprzednią wersją umowy grantowej oraz dodatkowe informacje Komisji Europejskiej.

 

 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają 28 lutego br. na seminarium skierowane do producentów żywności.

W trakcie wydarzenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE przedstawią możliwości pozyskania grantów z programu Horyzont 2020.

Celem spotkania jest wsparcie polskich przedsiębiorców z branży spożywczej w eksporcie produktów do Wielkiej Brytanii.

Polskich producentów coraz mocniej dotykają problemy z eksportem na Wschód, zaś Wielka Brytania, gdzie eksport polskich produktów rośnie w dwucyfrowym tempie wydaje się być destynacją o wielkim potencjale i dużej chłonności. Konsumenci brytyjscy są zarówno zamożni, jak również wymagający i zróżnicowani. Wielu z nich szuka nowych doznań smakowych czy po prostu zdrowej żywności – inni z kolei, zwracają uwagę na niższe ceny bez względu na pochodzenie produktu. Jak działać na rynku brytyjskim, nawiązywać współpracę z kontrahentami  przekonać Brytyjczyków do nabywania polskiej żywności – to tylko kilka propozycji tematów które znajdziecie Państwo w naszym programie. Problemy związane z certyfikatami, kursami walut, logistyką, tłumaczeniem i zawieraniem kontraktów pomiędzy dwoma różnymi systemami prawnymi będą przedmiotem seminarium i zostaną przedstawione w najbardziej praktycznej formie.

W trakcie spotkania zaprezentujemy wiedzę ekspercką naszych partnerów, którzy wspólnie z BPCC dostarczają kompleksowych rozwiązań w zakresie wprowadzenia produktów i usług na rynek Wielkiej Brytanii.

Organizator: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Współorganizacja: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Park Naukowo Technologicznym – Park Spółdzielczy w Płońsku oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Partnerzy: AgroBioCluster, Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Urząd Miasta st. Warszawy

Program dostępny na stronie wydarzenia.

Nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi, została przyjęta przez Radę Ministrów. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane.

Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele.

Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki zostały uzupełnione zwiększeniem roli w procesach gospodarczych tworzonej w kraju wiedzy i technologii, rozwojem i dalszą ekspansją polskich firm, budową systemu oszczędności oraz podwyższeniem jakości funkcjonowania instytucji i ich relacji ze społeczeństwem. Większą uwagę zwrócono na włączenie wszystkich grup społecznych i wszystkich terytoriów w procesy rozwojowe.

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Służą temu m.in projekty strategiczne i flagowe ujęte w dokumencie. Podejście projektowe wraz z przewidzianym systemem monitorowania i oceny, ułatwi śledzenie postępów w realizacji celów Strategii a także zapewni włączenie w realizację działań obywateli, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli świata nauki i samorządów.

Więcej informacji w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego br., cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Limit miejsc został wyczerpany w czasie zaledwie 9 dni rejestracji. Była to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza się w dyskusje nad kształtem nowej konstytucji dla nauki, która ma zostać wypracowana na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu.

Dostępny jest zapis konferencji.

Program

Kolejna konferencja NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” odbędzie się 29-30 marca br. w Lublinie.

Źródło: Narodowy Kongres Nauki

 

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych (Art. 185) w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Konsultacje zakończą się 30 kwietnia 2017 roku.

Zachęcamy do wyrażenia opinii i wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w komunikacie KE.

 

Zachęcamy do udziału w  Irlandzko – Polskim Forum Innowacji (Irish – Polish Innovation Forum), które organizuje Enterprise Ireland 9 lutego br. w Google Campus Warsaw.

Enterprise Ireland w 2016 r. zainwestowała 31 milionów euro w 230 firm, z których 63 są prowadzone przez kobiety. 40% irlandzkiego eksportu to produkty wysokiej technologii, a irlandzkie firmy są największymi beneficjentami unijnego programu SME Horizon 2020, bo pozyskały aż 336 milionów euro na badania i rozwój.

Enterprise Ireland wspiera tworzenie innowacji i komercjalizację produktów powstałych w wyniku badań naukowych. 3D4Medical, Cylon i MagGrow, które zaprezentują się podczas tego wydarzenia, opowiedzą o tym, jak tworzyły swoje produkty, jak przebiegał proces innowacji i współpraca z sektorem publicznym.

Rejestracja: https://iif.evenea.pl/.

Narodowe Centrum Nauki zaprasza zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2017 na dzień informacyjny, który odbędzie się 21 lutego 2017 r. w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b.
Celem spotkania jest zaprezentowanie sieci QuantERA oraz przybliżenie zakresu merytorycznego konkursu. Omówione zostaną zasady składania wniosków, ich ewaluacji i selekcji, a także krajowe wymogi formalne.

Program – QuantERA

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej programu: www.quantera.eu.

Kontakt: Marlena Wosiak, tel. 12 341 9093

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE), wspierając umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz mobilność pracowników naukowych i sektora badawczo-rozwojowego, przygotował na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce „Kariera i mobilność/Polskie projekty” listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, w Programie Ramowym Horyzont 2020.

- Chcemy w ten sposób pokazywać i promować sukcesy polskich jednostek w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie. Mamy też nadzieję, że prezentowane przykłady zachęcą innych do ubiegania się o granty MSCA, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE.

Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechnienia listy realizowanych projektów oraz zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru MSCA.

Eksperci KPK PB UE udzielają wsparcia na każdym etapie przygotowywania wniosku, realizacji i rozliczenia projektu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zasady podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Wśród czterech składników algorytmu, według którego obliczana jest kwota części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni akademickich, znajduje się składnik badawczy. Brany jest w nim pod uwagę udział uczelni w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Zmiana w nowym rozporządzeniu polega na zrównaniu w składniku badawczym wag uczestników konsorcjów z wagami koordynatorów projektów badawczych (dotychczas udział w konsorcjum ważył ½ wagi udziału w roli koordynatora). Zachowano wyższe wagi dla projektów międzynarodowych (2,0), a szczególnie realizowanych w ramach PR Horyzont 2020 (4,0).

- Udział w programie Horyzont 2020 jest bardzo ważny z punktu widzenia podnoszenia doskonałości naukowej uczelni. To, że program brany jest pod uwagę w podziale dotacji z budżetu państwa, jest dla uczelni sygnałem, że aktywny udział w Programach Ramowym Badań i Innowacji UE powinien być strategicznym celem – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W podziale dotacji nowe rozporządzenie zmienia także wagi składnika badawczego dla poszczególnych typów uczelni.

Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Politechnika Śląska uhonorowała prof. Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, tytułem doktora honoris causa.

Tytuł doktora honoris causa został wręczony prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu jako „wybitnemu uczonemu i specjaliście w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów, a zwłaszcza mechaniki komputerowej, obliczeniowej inżynierii materiałowej i sztucznej inteligencji, nauczycielowi, opiekunowi i promotorowi licznego grona pracowników naukowych z wielu polskich uczelni technicznych, za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej”.

Najwyższą akademicką godność honorową wręczył profesorowi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Laudację na cześć nowego doktora honoris causa wygłosiła promotor przewodu doktorskiego prof. Ewa Majchrzak z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Profesor Tadeusz Burczyński jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Jest również twórcą szkoły naukowej z zakresu zastosowania metody elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z udziałem różnych zespołów badawczych na wielu renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Jest także laureatem licznych prestiżowych nagród, wyróżnień.

Podczas uroczystości nowy doktor honoris causa wygłosił wykład okolicznościowy, związany z jego działalnością naukową, pt. „Modelowanie i symulacja komputerowa jako kluczowy element współczesnej metodologii badań naukowych”.

Źródło: Politechnika Śląska

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach 6-7 października 2016 r. w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE był partnerem Kongresu. Uczestniczyło w nim ponad 500 osób z Polski i zagranicy.

- Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi niesie dobrą wiadomość zarówno dla Polski i regionu Europy Wschodniej i Centralnej, jak i dla całej Europy – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Celem Kongresu było tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu Biogospodarki, zorganizowana była w ramach Tygodnia Biogospodarki i była dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział wzięli przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas Kongresu podpisano umowę pomiędzy Regionami a Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), dotycząca wspólnych działań, synergii i wspierania uczestnictwa polskich firm w programie Horyzont 2020. Na Kongresie zawiązano także Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej.

- Oddolna inicjatywa polskich regionów w obszarze biogospodarki, wspierana partnerstwem z BBI JU, stanowić może dobrą bazę do zwiększenia naszego zaangażowania w wymiarze europejskim, a co za tym idzie zwiększenia uczestnictwa w programie Horyzont 2020 – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE. – Dobra wiadomość dla Europy wynika zaś z faktu, że zarówno w Polsce, jak i nowych krajach UE posiadamy doskonałe zaplecze w postaci zespołów i infrastruktur badawczych, w szczególności stworzonych w ostatnim czasie w ramach funduszy strukturalnych, jak również zasobów biomasy, które powinniśmy wykorzystać dla budowania konkurencyjnej pozycji Europy w obszarze biogospodarki na świecie. Gratuluję Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Panom Marszałkom regionów partnerskich i BBI JU wspólnej inicjatywy – mówi dyrektor KPK PB UE.

- Łódzka deklaracja bioregionów to głos ośmiu regionów wzywający do myślenia o gospodarce jako o inteligentnej specjalizacji przyszłości Europy, pokazujący jak ważna jest rola samorządów w tym procesie. Zachęcamy do tego, by to była odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, byśmy mieli pewność, że będzie dostępna żywność zdrowa i wysokiej jakości, że będą dostępne zasoby wody oraz że będziemy mieli szansę żyć w czystym środowisku – mówił  Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Podczas Kongresu rozmawiano także o strategicznych kierunkach współpracy, gospodarce cyrkularnej jako specyficznym rodzaju prowadzenia biznesu, biomateriałach, biotechnologii i biopolimerach oraz żywności regionalnej.

Eksperci podkreślali, że biogospodarka to temat, który dotyczy każdego z nas. Bo dla każdego z nas ma znaczenie to, co jemy, w jakim środowisku żyjemy, jakim powietrzem oddychamy. Biogospodarka to także innowacje, pole do rozwoju przedsiębiorstw np. tekstylnych – i tu, jak podkreślali goście – Łódzkie też może odegrać wiodącą rolę. Podkreślał to także prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. – Produkty żywnościowe z napisem „Made in Poland” wygrywają w Europie i na świecie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że mamy zdrową i smaczną żywność. Są to najważniejsze elementy, które powodują sukces na tym rynku. Rolnictwo to podstawa biogospodarki, ale idąc dalej, rozwijają się dzięki niemu także przemysł, medycyna i wszystkie inne dziedziny gospodarki – powiedział Jerzy Buzek. I dodał: – Unia Europejska już po czterech latach zamierza zmienić wieloletnią strategię dotyczącą biogospodarki, bo przyspieszenie jest tak wielkie i nacisk na biogospodarkę jest tak ogromny, że po prostu trzeba to ustawić od nowa, bardziej ofensywnie, przeznaczyć na badania w tym zakresie więcej pieniędzy.

Więcej informacji: http://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/biogospodarka-%E2%80%93-ludzka-rzecz

Zdjęcia: archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Łukasz Wójcik, 2mgroup

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE. Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.
Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Specjalista w obszarach: Dostęp do Finansowania Kapitałem Wysokiego Ryzyka oraz Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP oraz Dostęp do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs),
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji,
 • Organizację konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
 • Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
 • Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych,
 • Współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • współpracę z Komisją Europejską.

CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 października 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania i realizacji projektów. Poprzez działania eksperckie i informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualnych naukowców oraz inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów. Jednym z obszarów naszych działań są programy adresowane do naukowców i instytucji związane z mobilnością międzynarodową i międzysektorową, budowaniem międzynarodowych zespołów badawczych oraz rozwojem kariery naukowej na różnych jej etapach.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK w obszarze: ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych związanych z Programem H2020;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów składanych do Programu H2020;
 • Analizowanie krajowych i europejskich dokumentów i publikacji specjalistycznych;
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK;
 • Współpracę z partnerami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. ministerstwa, instytucje sektora badawczo-rozwojowego, Komisja Europejska).

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie, z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub pokrewnych;
 • Znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne, również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności programu Power Point);
 • Skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Gotowość do podróży służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub koordynacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
 • Znajomość polskiego środowiska branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Znajomość krajowych programów grantowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji;
 • Inicjatywa w myśleniu i działaniu (postawa proaktywna).

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Współpracę z Komisją Europejską.

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 października 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza do udziału w konferencji „German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, organizowanej we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, ul. Umultowska 89a).

Jej celem jest pogłębienie dialogu między przedstawicielami sektorów polskiej i niemieckiej  nauki, administracji, biznesu. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną przykłady projektów realizowanych wspólnie w ramach kontaktów dwustronnych oraz na forum UE. Obrady będą służyły również określeniu perspektyw dalszej współpracy oraz zaplanowaniu wspólnych działań na rzecz wsparcia relacji środowiska akademickiego, nauki i biznesu.

Zakres tematyczny konferencji obejmie następujące zagadnienia:

 • Innowacyjność – percepcja, wyzwania, przyszłość w ramach kontaktów dwustronnych oraz na poziomie UE,
 • Od pomysłu do wdrożenia – najlepsze praktyki i instrumenty,
 • Komercjalizacja badań naukowych – bariery i zachęty.

Formularz rejestracyjny jest dostępny w serwisie internetowym MNiSW.

Rejestracji należy dokonać do 20 września 2016 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Bliższych informacji w sprawie konferencji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW (osoba do kontaktu: Agnieszka Mierzyńska, główny specjalista – agnieszka.mierzynska@nauka.gov.pl, tel. +48 22 52 92 343).

Źródło: MNiSW

W ramach projektu Dragon-STAR Plus organizowana jest w dniach 16-21 listopada 2016 r. biznesowa wizyta studyjna do Shenzhen w Chinach w czasie odbywających się tam targów China Hi-Tech Fair 2016.

Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy chińskimi i europejskimi podmiotami z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych i tzw. zielonych technologii, m.in. zainteresowanych realizacją projektów w Horyzoncie 2020. W czasie wizyty przewidziane są: udział w China High-Tech Forum, warsztaty, spotkania partnerskie, wizyty w przedsiębiorstwach.

Rejestracja na wydarzenie została przedłużona do 22 września br. 

Więcej informacji na stronie projektu Dragon-STAR Plus.

W tym roku polskim naukowcom udało się wywalczyć aż trzy prestiżowe granty, finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu dla młodych uczonych. To dotychczas najlepszy wynik programu Horyzont 2020. Na swoje badania laureaci otrzymają łącznie niemal 5 mln euro.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 31 sierpnia br. przez PAN, przedstawione zostały wyniki oraz sylwetki polskich laureatów tegorocznej edycji konkursu dla młodych badaczy, mających już znaczne osiągnięcia naukowe.
Te prestiżowe granty finansowane są przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) i trafiają do uczonych na początku ich kariery naukowej. Skala finansowa projektów jest wysoka – do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat, a kwotę tę można powiększyć o 500 tys. euro w konkretnych i uzasadnionych przypadkach.

Podczas spotkania w sali im. Marii Skłodowskiej-Curie w warszawskim Pałacu Staszica zgromadzonych gości, laureatów oraz dziennikarzy powitał prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. O przedstawienie tegorocznych wyników poprosił dra Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan premier zaprezentował krótko rezultaty, wspomniał też, iż obecność aż trzech laureatów w jednej edycji konkursu Horyzontu 2020 to dowód, że kondycja polskiej nauki jest dużo lepsza, niż wskazywałyby na to dotychczasowe osiągnięcia.

Trójka tegorocznych laureatów: dr hab. Magdalena Król z SGGW, dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz dr Marcin Pilipczuk z UW opowiedziała o swoich nagrodzonych projektach, ich specyfice oraz zakładanych wynikach. Głos zabrał także prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, który przedstawił możliwe formy wsparcia dla uczonych, chcących wnioskować o ten typ europejskiego finansowania. Zrelacjonował też dotychczasowe działania oraz plany Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Przed sesją pytań od dziennikarzy prof. Marek Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, jaki schemat wsparcia w zdobywaniu grantów europejskich uczelnia oferuje swoim pracownikom.

Dr hab. Ewelina Knapska jest kierownikiem Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Celem zgłoszonego przez nią projektu jest zrozumienie, jak ciało migdałowate kontroluje „zarażanie emocjonalne”, czyli przekazywane społecznie pozytywne i negatywne emocje.

Finansowanie w ramach programu otrzymają także prace dr hab. Magdaleny Król, prof. nadzw. z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pani profesor zajmuje się immunologią nowotworów. Zgłoszony przez nią projekt ma na celu poznanie znaczenia nowo odkrytej funkcji komórek odpornościowych i wykorzystanie jej do leczenia przerzutów nowotworowych.

Planowane badania dr. Marcina Pilipczuka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego są z pogranicza matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Zespół dra Pilipczuka będzie badać matematyczne (kombinatoryczne) własności sieci – komputerowych, drogowych itd. – pod kątem zastosowań algorytmicznych, czyli do opracowania szybszych i wydajniejszych programów rozwiązujących m.in. problemy, które można określić mianem problemów spójności.

Źródło: PAN

W dniach 8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING
i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line.

Doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce FNP zaprasza  8 września br. na spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB. W programie tym można zdobyć środki na stworzenie w Polsce ośrodków badawczych, w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Nabór do najbliższego konkursu rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące programu, możliwości i zasady uczestnictwa w najbliższym konkursie oraz informacje dotyczące procesu przygotowania, składania i oceny wniosków. Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało od godz. 10.00 do 14.30. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą się rejestrować wysyłając zgłoszenie na adres infodaymab@fnp.org.pl. Rejestracja jest prowadzona do 6 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Drugie spotkanie informacyjne, które jest planowane na 15 września br., będzie dotyczyło grantów FNP dla młodych doktorów – z Polski i z zagranicy – w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach. W programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Spotkanie informacyjne będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało w godz. 10.00 – 15.00. aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Transmisje on line z obu spotkań będą prowadzone na kanale FNP na portalu YouTube.

Szczegółowe programy obu spotkań znajdują się na stronie www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Magdalena Król, prof. nadzw. z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na walkę z nowotworami.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) do tej pory przyznała w programie Horyzont 2020 polskim naukowcom piętnaście grantów, w tym jedynie jeden w dziedzinie Nauk o Życiu, dlatego zdobycie grantu przez prof. Magdalenę Król z SGGW jest niezwykle ważnym osiągnięciem. Ponieważ projekt ten został wyjątkowo wysoko oceniony, ERC wytypowało go do promowania na swojej stronie internetowej. Zespół kierowany przez Magdalenę Król otrzyma na badania naukowe ponad 1,4 mln euro. Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

Projekty naukowe prowadzone przez Magdalenę Król są nowatorskim podejściem do badania nowotworów. Celem projektu ERC jest wyjaśnienie odkrytego przez Magdalenę Król zjawiska, że komórki układu odpornościowego przekazują komórkom nowotworowym pewien rodzaj białek. Prof. Król będzie chciała wykorzystać ten mechanizm aby wewnątrz białka „przemycić” czynniki antynowotworowe, precyzyjnie dostarczane do guzów nowotworowych przez komórki immunologiczne. Metoda ta ma szansę znaleźć zastosowanie szczególnie w leczeniu małych przerzutów nowotworowych będących ważnym problemem klinicznym.

Głównym celem Programu grantów finansowanych przez  Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) jest zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań przekraczających granice dzisiejszej wiedzy, poprzez wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim, bowiem w rywalizacji biorą udział tylko czołowi naukowcy z najlepszych jednostek naukowych Europy. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski oraz prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Statystyki pokazują, że wyniki aż 20% grantów przyznanych przez ERC doprowadziły do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50% grantów miały ogromny wkład w postęp nauki.

Kandydaci ubiegający się o granty „ERC Starting Grant”, muszą wykazać się potencjałem niezależności badawczej oraz dowieść dojrzałość naukową wcześniejszymi osiągnięciami i istotnymi publikacjami w czołowych, międzynarodowych, multidyscyplinarnych lub specjalistycznych czasopismach naukowych. Granty wspierają powstawanie nowych doskonałych grup badawczych.

Źródło: SGGW

Dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki dołączył do grona zdobywców grantów ERC, którzy będą badać własności algorytmów.

Dr Marcin Pilipczuk jest czwartym badaczem algorytmów z Uniwersytetu, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council). To organizacja, która przyznaje finansowanie badań utalentowanym naukowcom ze znaczącym dorobkiem. Ich prace mają prowadzić do przełomowych, odkrywczych wniosków i poszerzać wiedzę o świecie.

Algorytm to swego rodzaju wzór matematyczny, który można przełożyć na program komputerowy. Klasycznym przykładem są dobrze już zbadane algorytmy wyszukiwania najszybszych połączeń, które teraz – zaimplementowane w takich aplikacjach, jak Google Maps czy jakdojade.pl, są wykorzystywane w czasie podróżowania samochodem czy komunikacją miejską. Badania dr. Pilipczuka mają charakter teoretyczny. Jego zespół będzie dowodzić własności abstrakcyjnych modeli matematycznych, a potem wykorzystywać je w obliczeniach.

– Planowane badania są z pogranicza matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Będziemy badać matematyczne (kombinatoryczne) własności sieci – komputerowych, drogowych itd. – pod kątem zastosowań algorytmicznych, czyli do opracowania szybszych i wydajniejszych programów rozwiązujących m.in. problemy, które można określić mianem problemów spójności (np. najmniejsza podsieć łącząca wybrane komputery w dużej sieci komputerowej) – tłumaczy dr Marcin Pilipczuk.

ERC przyznała mu Starting Grant na ponad 1,2 mln euro. Przy przedsięwzięciu w ciągu 5 lat będzie pracować kilku doktorantów, osoba na stanowisku typu postdoc oraz zainteresowani koledzy z instytutu.Dr Marcin Pilipczuk jest związany z UW od lat. Ukończył Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne na UW. W 2007 r. zajął I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest) w Tokio. W jego drużynie był Marek Cygan, który w ubiegłym roku otrzymał Starting Grant. Obaj doktorzy wykładają na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Marcin Pilipczuk otrzymał stypendia z uniwersyteckich programów Nowoczesny Uniwersytet i Doktoraty dla Mazowsza. W tym miesiącu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu grant Homing. Pracował na uniwersytetach Warwick i w Bergen oraz w Simons Institute for Theory of Computing w Berkeley.

Źródło: UW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych  UE  we  współpracy  z polskimi partnerami Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC (Knowledge and Innovation Communities) organizują konferencję „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych/krajowych”.

Konferencja odbędzie się 27 września 2016 r., w budynku Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 (Sala Kinowa).

W programie znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów synergii dla badań i innowacji oraz wdrażania dobrych praktyk synergii.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli administracji publicznej, m.in. przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju,
 • agencji zajmujących się rozwojem i innowacjami, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu,
 • przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa,
 • instytucji finansujących innowacje,
 • obecnych i przyszłych beneficjentów programu Horyzont 2020,
 • osób zaangażowanych w inicjatywy w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC),
 • ekspertów Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce.

Głównym celem spotkania jest  poznanie i prezentacja  rozwiązań systemowych, budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu synergii europejskich funduszy – z programu Horyzont 2020, KIC oraz funduszy strukturalnych i krajowych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu (imię, nazwisko oraz nazwę instytucji) prosimy przesłać na adres e-mail: marta.krutel@kpk.gov.pl do dnia 23 września br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Martą Krutel, tel.: 728 518 587, e-mail: marta.krutel@kpk.gov.pl.

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC).

Warsztaty, skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych, odbędą się 19 września br. w MIBMiK. Zgłoszenia do 9 września br.

W latach 2007-2013 (7. Program Ramowy) do Polski trafiło jedynie 14 z 4322 grantów przyznanych przez ERC. Po dwóch latach realizacji programu Horyzont 2020 sytuacja nie przedstawia się korzystniej – polskie jednostki naukowe otrzymały zaledwie 7 z niemal 2000 przyznanych grantów ERC. Utrzymanie takich wyników oznaczałoby, że do końca realizacji H2020 Polska uzyska finansowanie około 20 projektów, czyli mniej niż 0,3% wszystkich grantów przyznanych przez ERC.
Odpowiedzią na ten problem mają być warsztaty, podczas których laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami. Pierwsza część spotkania będzie się składać z wykładów ekspertów i dyskusji. W drugiej części wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC.

Serdecznie zapraszamy potencjalnych kandydatów chcących aplikować o granty ERC do rejestrowania się na warsztaty. Aby potwierdzić swoje zgłoszenie należy skontaktować się z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl).

Zgłoszenia można przesyłać do 9 września 2016 r.

Koszt: 50 zł + 23% VAT (udział w warsztatach + catering)

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim

Więcej informacji i program warsztatów.