PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Lip 2017 >>
pwścpsn
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

redakcja

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyjechał 25 kwietnia do Brukseli, by zaprezentować polskie stanowisko odnośnie do przyszłego 9. Programu Ramowego. Prace nad nowym programem, który zastąpi Horyzont 2020, już trwają. W przyszłym roku Komisja Europejska przedstawi projekt legislacyjny w tej sprawie.

Wicepremier spotkał się m.in. z Komisarzem ds. Badań, Nauki i Innowacji, Carlosem Moedasem oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z Klubem Polskim.

Otworzył także seminarium dla przedstawicieli państw członkowskich, KE, PE, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) i przedstawicieli biur łącznikowych. Przedstawiono na nich dokument zawierający stanowisko Polski wobec wspierania przez UE działalności badawczej i innowacyjnej po 2020 r.

Premier podkreślił, że polskie stanowisko zostało wypracowane przy współpracy wielu uczestników – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, KPK PB UE, a także przedstawicieli środowiska nauki i przemysłu. W ten sposób powstał całościowy dokument, w którym zawarto kluczowe dla Polski kwestie.

 – Włączenie się krajów z Europy Środkowo-Wschodniej w programy ramowe Unii Europejskiej jest konieczne, żeby tworzyć jednolity europejski rynek badań i innowacji – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE, który uczestniczył w seminarium. – Nasz obszar Europy ma ogromny potencjał gospodarczy, badawczy i rozwojowy. Statystyki pokazują, że nie jest on w pełni wykorzystywany w obecnym programie Horyzont 2020. Dlatego na forum europejskim głośno mówimy o tym, że kolejny program ramowy powinien zapewnić większe włączenie się uczelni, instytutów, przedsiębiorców i innych podmiotów w realizowanie europejskich projektów. Skorzysta na tym społeczeństwo i gospodarka całej Europy – podkreśla dyrektor Zygmunt Krasiński.

Mimo że w Polsce pracują naukowcy i badacze o najwyższym poziomie merytorycznym, Polska dostrzega problem ich niewystarczającego udziału w projektach badawczych finansowanych przez UE. W podobnej sytuacji są wszystkie państwa członkowskie UE, które zostały członkami Unii po 2004 r. Według danych Komisji Europejskiej, polscy uczestnicy projektów otrzymali dotychczas niespełna 1 proc. środków (dokładnie 0,96 proc.). Do trzynastu krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, trafiło 4,79 proc. dofinansowania w skali całej UE.

Dokument przygotowany przez Polskę zawiera propozycje rozwiązań tego problemu. Odnosi się on również do potrzeby powiązania programu badawczego z celami społeczno-gospodarczymi. Do kluczowych polskich postulatów należą m.in. zapewnienie większego udziału jednostek badawczych w projektach, otwarcie sieci na udział partnerów z krajów UE 13, większy udział państw członkowskich w kształtowaniu programu, na wczesnych etapach jego powstawania. Pomogłoby to zapewnić lepsze dopasowanie programu do potrzeb jego beneficjentów. Istotną kwestią jest też zwiększenie budżetu samego programu ramowego oraz refleksja nad zasadami wynagradzania badaczy. Kolejny element to zapewnienie dostępności wyników badań finansowanych ze środków UE oraz ich szersze zastosowanie na rynku. Konieczna jest także, według Polski, poprawa mobilności naukowców, jak również zapobieganie drenażowi mózgów.

Stanowisko Polski

Zdjęcia: Martyna Bildziukiewicz

Informujemy, że na Participant Portal  została w dniu 27 lutego br.  zamieszczona nowa wersja „Modelowej umowy grantowej” (version 4.0). Dokument jest dostępny pod linkiem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-mga.

Wykaz istotnych zmian w porównaniu z poprzednią wersją umowy grantowej oraz dodatkowe informacje Komisji Europejskiej.

 

 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają 28 lutego br. na seminarium skierowane do producentów żywności.

W trakcie wydarzenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE przedstawią możliwości pozyskania grantów z programu Horyzont 2020.

Celem spotkania jest wsparcie polskich przedsiębiorców z branży spożywczej w eksporcie produktów do Wielkiej Brytanii.

Polskich producentów coraz mocniej dotykają problemy z eksportem na Wschód, zaś Wielka Brytania, gdzie eksport polskich produktów rośnie w dwucyfrowym tempie wydaje się być destynacją o wielkim potencjale i dużej chłonności. Konsumenci brytyjscy są zarówno zamożni, jak również wymagający i zróżnicowani. Wielu z nich szuka nowych doznań smakowych czy po prostu zdrowej żywności – inni z kolei, zwracają uwagę na niższe ceny bez względu na pochodzenie produktu. Jak działać na rynku brytyjskim, nawiązywać współpracę z kontrahentami  przekonać Brytyjczyków do nabywania polskiej żywności – to tylko kilka propozycji tematów które znajdziecie Państwo w naszym programie. Problemy związane z certyfikatami, kursami walut, logistyką, tłumaczeniem i zawieraniem kontraktów pomiędzy dwoma różnymi systemami prawnymi będą przedmiotem seminarium i zostaną przedstawione w najbardziej praktycznej formie.

W trakcie spotkania zaprezentujemy wiedzę ekspercką naszych partnerów, którzy wspólnie z BPCC dostarczają kompleksowych rozwiązań w zakresie wprowadzenia produktów i usług na rynek Wielkiej Brytanii.

Organizator: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Współorganizacja: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Park Naukowo Technologicznym – Park Spółdzielczy w Płońsku oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Partnerzy: AgroBioCluster, Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Urząd Miasta st. Warszawy

Program dostępny na stronie wydarzenia.

Nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi, została przyjęta przez Radę Ministrów. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane.

Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele.

Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki zostały uzupełnione zwiększeniem roli w procesach gospodarczych tworzonej w kraju wiedzy i technologii, rozwojem i dalszą ekspansją polskich firm, budową systemu oszczędności oraz podwyższeniem jakości funkcjonowania instytucji i ich relacji ze społeczeństwem. Większą uwagę zwrócono na włączenie wszystkich grup społecznych i wszystkich terytoriów w procesy rozwojowe.

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Służą temu m.in projekty strategiczne i flagowe ujęte w dokumencie. Podejście projektowe wraz z przewidzianym systemem monitorowania i oceny, ułatwi śledzenie postępów w realizacji celów Strategii a także zapewni włączenie w realizację działań obywateli, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli świata nauki i samorządów.

Więcej informacji w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego br., cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Limit miejsc został wyczerpany w czasie zaledwie 9 dni rejestracji. Była to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza się w dyskusje nad kształtem nowej konstytucji dla nauki, która ma zostać wypracowana na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu.

Dostępny jest zapis konferencji.

Program

Kolejna konferencja NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” odbędzie się 29-30 marca br. w Lublinie.

Źródło: Narodowy Kongres Nauki

 

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych (Art. 185) w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Konsultacje zakończą się 30 kwietnia 2017 roku.

Zachęcamy do wyrażenia opinii i wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w komunikacie KE.

 

Zachęcamy do udziału w  Irlandzko – Polskim Forum Innowacji (Irish – Polish Innovation Forum), które organizuje Enterprise Ireland 9 lutego br. w Google Campus Warsaw.

Enterprise Ireland w 2016 r. zainwestowała 31 milionów euro w 230 firm, z których 63 są prowadzone przez kobiety. 40% irlandzkiego eksportu to produkty wysokiej technologii, a irlandzkie firmy są największymi beneficjentami unijnego programu SME Horizon 2020, bo pozyskały aż 336 milionów euro na badania i rozwój.

Enterprise Ireland wspiera tworzenie innowacji i komercjalizację produktów powstałych w wyniku badań naukowych. 3D4Medical, Cylon i MagGrow, które zaprezentują się podczas tego wydarzenia, opowiedzą o tym, jak tworzyły swoje produkty, jak przebiegał proces innowacji i współpraca z sektorem publicznym.

Rejestracja: https://iif.evenea.pl/.

Narodowe Centrum Nauki zaprasza zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2017 na dzień informacyjny, który odbędzie się 21 lutego 2017 r. w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b.
Celem spotkania jest zaprezentowanie sieci QuantERA oraz przybliżenie zakresu merytorycznego konkursu. Omówione zostaną zasady składania wniosków, ich ewaluacji i selekcji, a także krajowe wymogi formalne.

Program – QuantERA

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej programu: www.quantera.eu.

Kontakt: Marlena Wosiak, tel. 12 341 9093

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE), wspierając umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz mobilność pracowników naukowych i sektora badawczo-rozwojowego, przygotował na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce „Kariera i mobilność/Polskie projekty” listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, w Programie Ramowym Horyzont 2020.

– Chcemy w ten sposób pokazywać i promować sukcesy polskich jednostek w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie. Mamy też nadzieję, że prezentowane przykłady zachęcą innych do ubiegania się o granty MSCA, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE.

Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechnienia listy realizowanych projektów oraz zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru MSCA.

Eksperci KPK PB UE udzielają wsparcia na każdym etapie przygotowywania wniosku, realizacji i rozliczenia projektu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zasady podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Wśród czterech składników algorytmu, według którego obliczana jest kwota części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni akademickich, znajduje się składnik badawczy. Brany jest w nim pod uwagę udział uczelni w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Zmiana w nowym rozporządzeniu polega na zrównaniu w składniku badawczym wag uczestników konsorcjów z wagami koordynatorów projektów badawczych (dotychczas udział w konsorcjum ważył ½ wagi udziału w roli koordynatora). Zachowano wyższe wagi dla projektów międzynarodowych (2,0), a szczególnie realizowanych w ramach PR Horyzont 2020 (4,0).

– Udział w programie Horyzont 2020 jest bardzo ważny z punktu widzenia podnoszenia doskonałości naukowej uczelni. To, że program brany jest pod uwagę w podziale dotacji z budżetu państwa, jest dla uczelni sygnałem, że aktywny udział w Programach Ramowym Badań i Innowacji UE powinien być strategicznym celem – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W podziale dotacji nowe rozporządzenie zmienia także wagi składnika badawczego dla poszczególnych typów uczelni.

Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Politechnika Śląska uhonorowała prof. Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, tytułem doktora honoris causa.

Tytuł doktora honoris causa został wręczony prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu jako „wybitnemu uczonemu i specjaliście w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów, a zwłaszcza mechaniki komputerowej, obliczeniowej inżynierii materiałowej i sztucznej inteligencji, nauczycielowi, opiekunowi i promotorowi licznego grona pracowników naukowych z wielu polskich uczelni technicznych, za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej”.

Najwyższą akademicką godność honorową wręczył profesorowi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Laudację na cześć nowego doktora honoris causa wygłosiła promotor przewodu doktorskiego prof. Ewa Majchrzak z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Profesor Tadeusz Burczyński jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Jest również twórcą szkoły naukowej z zakresu zastosowania metody elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z udziałem różnych zespołów badawczych na wielu renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Jest także laureatem licznych prestiżowych nagród, wyróżnień.

Podczas uroczystości nowy doktor honoris causa wygłosił wykład okolicznościowy, związany z jego działalnością naukową, pt. „Modelowanie i symulacja komputerowa jako kluczowy element współczesnej metodologii badań naukowych”.

Źródło: Politechnika Śląska

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach 6-7 października 2016 r. w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE był partnerem Kongresu. Uczestniczyło w nim ponad 500 osób z Polski i zagranicy.

– Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi niesie dobrą wiadomość zarówno dla Polski i regionu Europy Wschodniej i Centralnej, jak i dla całej Europy – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Celem Kongresu było tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu Biogospodarki, zorganizowana była w ramach Tygodnia Biogospodarki i była dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział wzięli przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas Kongresu podpisano umowę pomiędzy Regionami a Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), dotycząca wspólnych działań, synergii i wspierania uczestnictwa polskich firm w programie Horyzont 2020. Na Kongresie zawiązano także Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej.

– Oddolna inicjatywa polskich regionów w obszarze biogospodarki, wspierana partnerstwem z BBI JU, stanowić może dobrą bazę do zwiększenia naszego zaangażowania w wymiarze europejskim, a co za tym idzie zwiększenia uczestnictwa w programie Horyzont 2020 – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE. – Dobra wiadomość dla Europy wynika zaś z faktu, że zarówno w Polsce, jak i nowych krajach UE posiadamy doskonałe zaplecze w postaci zespołów i infrastruktur badawczych, w szczególności stworzonych w ostatnim czasie w ramach funduszy strukturalnych, jak również zasobów biomasy, które powinniśmy wykorzystać dla budowania konkurencyjnej pozycji Europy w obszarze biogospodarki na świecie. Gratuluję Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Panom Marszałkom regionów partnerskich i BBI JU wspólnej inicjatywy – mówi dyrektor KPK PB UE.

– Łódzka deklaracja bioregionów to głos ośmiu regionów wzywający do myślenia o gospodarce jako o inteligentnej specjalizacji przyszłości Europy, pokazujący jak ważna jest rola samorządów w tym procesie. Zachęcamy do tego, by to była odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, byśmy mieli pewność, że będzie dostępna żywność zdrowa i wysokiej jakości, że będą dostępne zasoby wody oraz że będziemy mieli szansę żyć w czystym środowisku – mówił  Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Podczas Kongresu rozmawiano także o strategicznych kierunkach współpracy, gospodarce cyrkularnej jako specyficznym rodzaju prowadzenia biznesu, biomateriałach, biotechnologii i biopolimerach oraz żywności regionalnej.

Eksperci podkreślali, że biogospodarka to temat, który dotyczy każdego z nas. Bo dla każdego z nas ma znaczenie to, co jemy, w jakim środowisku żyjemy, jakim powietrzem oddychamy. Biogospodarka to także innowacje, pole do rozwoju przedsiębiorstw np. tekstylnych – i tu, jak podkreślali goście – Łódzkie też może odegrać wiodącą rolę. Podkreślał to także prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. – Produkty żywnościowe z napisem „Made in Poland” wygrywają w Europie i na świecie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że mamy zdrową i smaczną żywność. Są to najważniejsze elementy, które powodują sukces na tym rynku. Rolnictwo to podstawa biogospodarki, ale idąc dalej, rozwijają się dzięki niemu także przemysł, medycyna i wszystkie inne dziedziny gospodarki – powiedział Jerzy Buzek. I dodał: – Unia Europejska już po czterech latach zamierza zmienić wieloletnią strategię dotyczącą biogospodarki, bo przyspieszenie jest tak wielkie i nacisk na biogospodarkę jest tak ogromny, że po prostu trzeba to ustawić od nowa, bardziej ofensywnie, przeznaczyć na badania w tym zakresie więcej pieniędzy.

Więcej informacji: http://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/biogospodarka-%E2%80%93-ludzka-rzecz

Zdjęcia: archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Łukasz Wójcik, 2mgroup

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE. Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.
Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Specjalista w obszarach: Dostęp do Finansowania Kapitałem Wysokiego Ryzyka oraz Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP oraz Dostęp do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs),
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji,
 • Organizację konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
 • Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
 • Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych,
 • Współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • współpracę z Komisją Europejską.

CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 października 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania i realizacji projektów. Poprzez działania eksperckie i informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualnych naukowców oraz inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów. Jednym z obszarów naszych działań są programy adresowane do naukowców i instytucji związane z mobilnością międzynarodową i międzysektorową, budowaniem międzynarodowych zespołów badawczych oraz rozwojem kariery naukowej na różnych jej etapach.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK w obszarze: ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych związanych z Programem H2020;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów składanych do Programu H2020;
 • Analizowanie krajowych i europejskich dokumentów i publikacji specjalistycznych;
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK;
 • Współpracę z partnerami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. ministerstwa, instytucje sektora badawczo-rozwojowego, Komisja Europejska).

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie, z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub pokrewnych;
 • Znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne, również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności programu Power Point);
 • Skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Gotowość do podróży służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub koordynacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
 • Znajomość polskiego środowiska branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Znajomość krajowych programów grantowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji;
 • Inicjatywa w myśleniu i działaniu (postawa proaktywna).

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Współpracę z Komisją Europejską.

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 października 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”