PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

monika.zaremba@kpk.gov.pl

ING PAN jest 45. instytucją z Polski, która otrzymała logo HR.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach  Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Pełna lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR

Więcej informacji o logo HR

Szanowni Państwo,

Sieć EURAXESS prowadzi badania ankietowe wśród pracodawców w Europie z sektorów nieakademickich  (MŚP, duże firmy, przemysł, NGO, instytucje rządowe) na temat procesów rekrutacyjnych i wymogów względem zatrudnianych specjalistów, w tym naukowców. Państwa opinie są potrzebne członkom sieci oraz Komisji Europejskiej, byśmy mogli dalej rozwijać nasze działania i zakres wsparcia jakiego udzielamy badaczom w rozwoju ich kariery naukowej. Prosimy zatem o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety (w języku angielskim) w terminie do 31 marca.

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie zbierane są wyłącznie do celów badania.

Dziękujemy za pomoc!

Monika Zaremba, EURAXESS Polska

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagranicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS dodali do niego nową opcję –  Hosting offers. Dzięki niej mogą Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty goszczenia naukowców – czy to w ramach programów europejskich (Horyzont 2020, granty Marii Skłodowskiej-Curie, granty ERC – European Research Council), czy też w ramach innych mechanizmów finansowania badań.

Zamieszczone oferty są widoczne dla naukowców z całego świata. Aby zamieścić ofertę, wystarczy jedynie założyć konto w portalu EURAXESS (LOGIN/REGISTER).

W razie pytań – kontakt:

zzz_kornacka

Monika Zaremba,

zespół EURAXESS Polska,

tel.: 500 207 842,

e-mail: monika.zaremba@kpk.gov.pl

Od 28 listopada funkcjonuje nowa odsłona krajowego portalu EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej.

Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości finansowania badań w Polsce.

Wersja polska strony dedykowana jest pracodawcom, czyli instytucjom naukowym lub firmom zatrudniającym zagranicznych pracowników naukowych. Informacje tam dostępne związane są z przepisami dotyczącymi wjazdu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Dodatkowo, w polskiej wersji strony zawarliśmy również praktyczne informacje prawno-administracyjne dla polskich naukowców planujących wyjazd zagraniczny. W zakładce „Praca i granty” znajdują się najnowsze oferty grantów o stypendiów zagranicznych.

Obie wersje strony zawierają również dostęp do europejskiej bazy ofert pracy i grantów, a także do zakładki PARTNERING, gdzie naukowcy z całego świata mogą znaleźć oferty zatrudnienia, finansowania badań i współpracy badawczej w Europie, w tym w Polsce.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Moniką Zarembą: monika.zaremba@kpk.gov.pl lub tel. 500 207 842.

Komisja Europejska uruchomiła nową odsłonę europejskiego portalu EURAXESS. Natomiast nowa wersja krajowej strony EURAXESS Polska zostanie uruchomiona w najbliższych dniach i będzie dostępna pod tym samym adresem, co dotychczas: www.euraxess.pl.

Portal, oprócz nowego wyglądu, zawiera nowe funkcje poszukiwania partnerów do współpracy – w zakładce PARTNERING. Znajdą tam Państwo różne opcje poszukiwania zarówno osób indywidualnych, jak i instytucji naukowych czy firm do współpracy w ramach projektów badawczych i innych inicjatyw w ramach Państwa działalności naukowo-badawczej.

Możliwości te są bezpłatne i dostępne są dla osób mających konto w bazie EURAXESS (instytucjonalne lub jako osoba indywidualna). Osobom, które mają już założone konto, polecamy uzupełnienie/zaktualizowanie informacji, aby móc w pełni korzystać z nowych możliwości bazy oraz, aby Państwa profil w bazie był aktualny i widoczny dla innych osób w Europie poszukujących instytucji i naukowców do współpracy.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Moniką Zarembą: tel.: 500 207 842; e-mail: monika.zaremba@kpk.gov.pl

 

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

– określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, np. rok na przesłanie Analizy wewnętrznej i Planu działań od momentu przesłania do KE deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu (która będzie obowiązkowa),

wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac,

– większego nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment – OTM-R),

– cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji,

obowiązkowych formularzy do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań:

 • Template 1: Gap Analysis – formularz do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment;
 • Template 2: HR Strategy – Action Plan – formularz z informacjami o instytucji (liczba pracowników, w tym obcokrajowców, źródła finansowania itp.), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu oraz zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R);
 • Template 3: Interim Review – formularz do wypełnienia w celu oceny okresowej (2 lata po otrzymaniu logo) i do cyklicznej oceny co 3 lata od otrzymania logo; formularz jest podobny do Template 2, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje;

Na zlecenie KE został przygotowany raport pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4Rzawierający opis nowych procedur wraz z projektami formularzy (obowiązkowe od stycznia 2017 r. – proszę nie używać ich wcześniej).

Zostały przygotowane i udostępnione również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”.

Więcej informacji na temat nowych zasad zostanie przekazanych przez KE wkrótce.

Komisja Europejska otworzyła konkurs MSC COFUND.

Do 29 września 2016 r. instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie programów studiów doktoranckich oraz programów stypendialnych umożliwiających przyjmowanie zagranicznych naukowców.

Obecnie w Polsce realizowane są trzy tego typu projekty: międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – ‘Bio4Med’ oraz przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (NaMeS). Natomiast Narodowe Centrum Nauki realizuje grant na program stypendialny  ‘POLONEZ’.

Szczegółowe informacje o obu typach grantów są dostępne na naszej stronie:

COFUND: studia doktoranckie

COFUND: programy stypendialne

Zapraszamy na Forum Karier Naukowych (FKN), które odbędzie się 23 kwietnia 2016 (sobota) w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, na ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.

Głównym organizatorem FKN jest Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Forum Karier Naukowych to wydarzenie mające na celu bezpośrednie wsparcie naukowców w zarządzaniu ich karierą. W trakcie FKN dyskutowane będą polskie i zagraniczne rozwiązania dotyczące karier, które proponują naukowcom zarówno instytucje sektora publicznego jak i podmioty prywatne. Program wydarzenia przewiduje serię wystąpień tematycznych przedstawicieli różnych sektorów i organizacji.

Zapisy i program na stronie: www.forumkariernaukowych.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN to kolejne dwie instytucje z Polski, które otrzymały logo Human Resources Excellence in Research. Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Dotychczas znakiem HR Excellence in Research zostały wyróżnione:

 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

Instytut Agrofizyki PAN oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to kolejne instytucje, które otrzymały europejskie logo ‚HR Excellence in Research’.

Komisja Europejska przyznaje logo instytucjom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Podejmując się tego, jednostki te zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR

Dzisiaj Komisja Europejska otworzyła dwa konkursy Marii Skłodowskiej-Curie tj:

 • Innovative Training Networks (ITN):  projekty te mają na celu kompleksowe szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze i instytucje pozaakademickie;

Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00).

 • Researchers’ Night: celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Termin składania wniosków to 13 stycznia 2016 (godz. 17:00).

Więcej informacji i osoby do kontaktu

Instytut Fizyki PAN jest szóstą instytucją z Polski odznaczoną przez Komisję Europejską. Gratulujemy!

Logo HR Excellence in Research otrzymują europejskie instytucje zatrudniające naukowców, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. IF PAN opublikował na swojej stronie Strategię i Plan działania podjęte w celu realizacji zapisów tych europejskich dokumentów.

Więcej informacji o Karcie i Kodeksie.

Valahia University of Târgoviște (Rumunia) zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków i realizowania w Uniwersytecie grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (program Horyzont 2020). ZOBACZ ofertę uniwersytetu. Konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku.

O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (w wymiarze pełnego etatu) lub stopień doktora. Wnioski przygotowywane są przez naukowca we współpracy z wybraną instytucją goszczącą.

 Opis grantów oraz osoby do kontaktu w razie pytań znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

Queen’s University Belfast (Irlandia Północna) zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. ZOBACZ ofertę uniwersytetu. Konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku.

O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (w wymiarze pełnego etatu) lub stopień doktora. Wnioski przygotowywane są przez naukowca we współpracy z wybraną instytucją goszczącą.

 Opis grantów oraz osoby do kontaktu w razie pytań znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

University of Perugia (Università degli Studi di Perugiawe) we Włoszech zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (w wymiarze pełnego etatu) lub stopień doktora. Wnioski przygotowywane są przez naukowca we współpracy z wybraną instytucją goszczącą. ZOBACZ ofertę uniwersytetu.

Konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku (link do dokumentacji konkursowej i systemu składania wniosków).

 Opis grantów oraz osoby do kontaktu w razie pytań znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

5 uniwersytetów z Izraela zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (w wymiarze pełnego etatu) lub stopień doktora. Wnioski przygotowywane są przez naukowca we współpracy z wybraną instytucją goszczącą.

Swoje oferty przedstawiają następujące instytucje:

1. BGU – Ben Gurion University of the Negev
2. BIU – Bar Ilan University
3. HAIFA – University of Haifa
4. HUJI – The Hebrew University of Jerusalem
5. Technion – Israel Institute of Technology

Konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku (link do dokumentacji konkursowej i systemu składania wniosków).

 Opis grantów oraz osoby do kontaktu w razie pytań znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

6 instytutów Bułgarskiej Akademii Nauk zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (w wymiarze pełnego etatu) lub stopień doktora. Wnioski przygotowywane są przez naukowca we współpracy z wybraną instytucją goszczącą.

Swoje oferty przedstawiają następujące instytuty:

Terminy nadsyłania zgłoszeń do poszczególnych instytutów to 15 lipca lub koniec lipca – podane są w każdej ofercie. Natomiast konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku (link do dokumentacji konkursowej i systemu składania wniosków).

 Opis grantów oraz osoby do kontaktu w razie pytań znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

National Hellenic Research Foundation – NHRF (Grecja) zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Zobacz ofertę.

Termin nadsyłania zgłoszeń do NHFR to 15 lipca 2015, natomiast konkurs o granty otwarty jest do 10 września 2015 roku (link do dokumentacji konkursowej i systemu składania wniosków).

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Opis grantów oraz osoby do kontaktu znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Kariera i mobilność”.

Przypominamy, że do 15 października 2015 r. można składać wnioski w konkursach ogłoszonych w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” w programie Horyzont 2020. Konkursy są podzielone na dwa obszary.

Konkurs Mobility for Growth

 1. Safe and connected automation in road transport (CSA part)
 2. Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility (CSA part)
 3. Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions
 4. Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation (CSA part).

Link do konkursów na Participant Portal.

Konkurs Green Vehicles

 1. Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions
 2. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid.

Link do konkursów na Participant Portal.

Kontakt:

Zbigniew Turek

tel. 22-828-74-83 w. 159, kom. 502-052-241
zbigniew.turek@kpk.gov.pl