PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Firma TNO, na zlecenie Komisji Europejskiej, we współpracy z kilkoma partnerami z Europy, realizuje projekt stworzenia mapy (oraz katalogu) Hubów Innowacji Cyfrowych w Europie. Działanie to było od dawna zapowiadane i popierane przez Komisję Europejską (poniżej list Maxa Lemke, Head of Unit for Technologies and Systems for Digitising Industry, Directorate General CONNECT of the European Commission).

Mapa i katalog mają pomóc w identyfikacji usług oferowanych przez dany Hub, a tym samym umożliwić promocję istniejących i powstających hubów. Wstępna wersja mapy znajduje się tutaj.

 

Idea tworzenia Hubów Innowacji Cyfrowych:


Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna ds. Sieci Łączności, Treści i Technologii (DG CONNECT) w Strategii jednolitego rynku cyfrowego nakreśliły główne cele – by wszystkie gałęzie przemysłowe w Europie mogły w pełni korzystać z innowacji cyfrowych w celu uaktualnienia swoich produktów, usprawnienia procesów i dostosowania swoich modeli biznesowych do zmian związanych z cyfryzacją [1].

Kluczową część tej strategii stanowią Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs – DIH). W zbliżającej się perspektywie 2018-2020, KE planuje przeznaczyć ok. 300 milionów euro z programu Horyzont 2020 (w perspektywie 2016/17 przeznaczyła już ok. 200 milionów euro), na działania związane z Hubami Innowacji Cyfrowych. Dodatkowo ok. 5 miliardów euro ma pochodzić z innych źródeł – ze środków krajowych i regionalnych, (najlepiej jeśli pochodzić będą z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Komisja Europejska planuje w ciągu najbliższych pięciu lat powołanie 100 nowych i wsparcie 200 istniejących hubów w skali całej Europy. Oznacza to, że w ciągu każdego roku zakładanych będzie ok. 20 nowych Hubów Innowacji Cyfrowych.

 

Zadania Hubów:


Huby Innowacji Cyfrowych mają służyć jako punkty kompleksowej obsługi, które pomagają firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług za pomocą technologii cyfrowych.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centrum kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii.

Huby mają zapewniać również wsparcie biznesowe i finansowe w celu wdrożenia innowacji (w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości). Huby to regionalna współpraca wielostronna (w tym organizacje ds. badań i technologii – RTO, uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, inkubatory/akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, a nawet rządy), opierająca się również na silnych powiązaniach z dostawcami usług spoza regionu wspierającego przedsiębiorstwa z dostępem do ich usług.

 

Więcej informacji o ankiecie prowadzonej przez firmę TNO znajduje się na stronie  oraz w prezentacji.
Wszelkie pytania związane z tym działaniem prosimy kierować do:

Tomasz Mazuryk, FundingBox.com
e-mail: tomek@fundingbox.com

www.fundingbox.com

[1] KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW – Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

 

Trwają prace nad przygotowaniem Programu Pracy konkursów 2018-2020 dla obszaru ICT, w programie Horyzont 2020. W tym kluczowym dla europejskiej gospodarki obszarze prowadzone są konsultacje z grupami interesariuszy, poprzez różnego rodzaju fora. Należą do nich:

 • grupy doradcze (Advisory Group), w skład których wchodzi CONNECT Advisory Forum (CAF) – głównym zadaniem tej grupy jest wspieranie KE w definiowaniu celów Horyzontu 2020 i priorytetów naukowych, technologicznych i innowacji, jak również na szerszych zagadnień związanych z polityką agendy cyfrowej dla Europy.

Dodatkowo działa również Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), którego głos jest również uwzględniany w konkursach.

 • Komisja Europejska odbyła również szereg spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami mającymi wpływ na kształtowanie tematów ICT
 • Brane są również pod uwagę głosy zebrane podczas otwartych konsultacji społecznych, np.:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad Programem Pracy ICT 2018-2020 mogą kontaktować się z:
Koordynator obszaru ICT w programie H2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE
Małgorzata Szołucha
Tel.: +48-664-032-128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
Więcej informacji:

Information and Communication Technologies – Work Programme 2018-20 preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/information-and-communication-technologies-work-programme-2018-20-preparation

Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1432811226203&from=PL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy: Komisja wytycza drogę do cyfryzacji europejskiego przemysłu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_pl.htm

 

 

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (European Cloud Initiative) opiera się na strategii jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest między innymi maksymalizacja potencjału wzrostu europejskiej gospodarki cyfrowej [1].

W ramach tej inicjatywy planuje się stworzenie zaufanego, otwartego środowiska dla społeczności naukowej na potrzeby przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych i wyników naukowych – europejskiej chmury dla otwartej nauki [2]. Jej celem jest wykorzystywanie potrzebnych mocy obliczeniowych superkomputerów stanowiących ważny element tej inicjatywy, szybkich połączeń z siecią i rozwiązań opartych na chmurze o dużej pojemności w ramach europejskiej infrastruktury danych [3]. Przedmiotem zainteresowania będzie w pierwszej kolejności społeczność naukowa: baza użytkowników zostanie rozszerzona o sektor publiczny i o przemysł; stworzone zostaną w ten sposób rozwiązania i technologie, które przyniosą korzyść wszystkim obszarom gospodarki i społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem rewolucji danych w Europie jako istotnego czynnika globalnego wzrostu.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze bazuje na osiągnięciach europejskiej strategii w zakresie chmury obliczeniowej [4] i strategii obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) [5]. Będzie też czerpać z takich inicjatyw, jak niedawno ogłoszony ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC oraz aplikacji opartych na technologii dużych zbiorów danych [6]. W ramach inicjatywy kontynuuje się politykę wytyczoną w komunikacie dotyczącym technologii dużych zbiorów danych [7] oraz wspiera europejską agendę polityczną dotyczącą otwartej nauki, której celem jest zwiększenie jakości i wpływu nauki [8], w oparciu o osiągnięcia polityki otwartego dostępu [9]. Niniejszy komunikat oznacza początek procesu, w ramach którego Komisja wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami będzie dążyć do tego, by cele Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze mogły zostać osiągnięte.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze zostanie uzupełniona o dalsze działania w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego obejmujące umowy dotyczące usług w chmurze dla użytkowników biznesowych i zmianę dostawcy usług w chmurze, jak również inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych

Finansowanie:
Istniejące finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwi wsparcie europejskiej chmury dla otwartej nauki i wdrożenie europejskiej infrastruktury danych. Wartość potrzebnych dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych oszacowano wstępnie na 4,7 mld euro na okres pięciu lat. Obejmuje ona 3,5 mld EUR na infrastrukturę danych , 1 mld euro na ogólnounijną inicjatywę przewodnią na dużą skalę w zakresie technologii kwantowych i 0,2 mld EUR na działania, których celem jest zwiększanie dostępu i budowanie zaufania. Z państwami członkowskimi omówione zostaną dodatkowe środki służące zwiększeniu wsparcia na rzecz europejskiej chmury dla otwartej nauki poza Horyzont 2020. Z czasem, tj. gdy środowisko naukowe, innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i sektor publiczny zaczną wykorzystywać inicjatywę, będzie ona generować własne przychody.

Komisja ma zamiar pokazać, w jaki sposób można łączyć różne źródła finansowania na poziomie UE i na poziomie krajowym, aby w pełni umożliwić realizację celów niniejszego komunikatu i omówi to z państwami członkowskimi po dokonaniu odpowiedniej oceny, ocen skutków i po przeprowadzeniu konsultacji. Tak ambitna infrastruktura będzie wymagała dużego zaangażowania państw członkowskich, w szczególności polegającego na wykorzystaniu funduszy strukturalnych i gwarancji EFIS, a także znacznych inwestycji z sektora prywatnego i odpowiednich mechanizmów koordynacji. W tym kontekście proponowany ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC i technologii dużych zbiorów danych daje określone możliwości w związku z zaangażowaniem państw członkowskich oraz pozytywne skutki wynikające z tego zaangażowania.

[1] COM(2015) 192 final.

[2] Grupa ekspertów wysokiego szczebla z Komisji rozpoczęła prace przygotowawcze, przy czym jej zadaniem było udzielanie porad na temat uruchomienia inicjatywy: http://bit.ly/1RK7lhh

[3] Prace przygotowawcze zostały podjęte m.in. poprzez grupy doradcze, takie jak grupa ds. e-infrastruktury (e-infrastructures Reflection Group).

[4] COM(2012) 529 final i wyniki prac grup roboczych http://bit.ly/1QVrvIb.

[5] COM(2012) 45 final.

[6] Celem jest wspieranie rozwoju nowych zastosowań HPC w przemyśle oraz zagwarantowanie dostępu do funkcji HPC na potrzeby badań publicznych i prywatnych, http://bit.ly/1RMFq0i

[7] COM(2014) 442 final.

[8] Debata polityczna Rady (9385/15); konkluzje Rady (8970/15).

[9] COM(2012) 401 final.

Więcej informacji:
Kierunki badawcze i wyzwania związane z europejską inicjatywą przetwarzania w chmurze dyskutowane były podczas warsztatu (Post-consultation Workshop) zorganizowanego przez KE w dniu 7 listopada 2016 r. Był to warsztat podsumowujący opinie zebrane podczas konsultacji społecznych, które miały miejsce od 5 września 2016 do 10 października 2016.
Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-cloud-computing-research-innovation-challenges-wp-2018-2020

Opinie prezentowane podczas tego spotkania będą miały znaczący wpływ na kształt tematów związanych z przetwarzaniem w chmurze w ramach Programu Pracy ICT 2018-2020, w programie Horyzont 20202.

Prezentacja podsumowująca Preparation H2020 ICT WP2018- 2020, Post-Consultation Workshop: Cloud Computing, 7 November 2016
Preparation H2020 ICT WP2018- 2020 – Europa

Źródło:
Poniższy tekst stanowi wycinek z Komunikatu „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z ICT Proposers’ Day 2016. Spotkanie odbyło się 26-27 września, w Bratysławie.

ICT Proposers’ Day to wydarzenie organizowane rokrocznie przez Komisję Europejską. Jej celem jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.

Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu tematów ICT z programu pracy konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017.

ICT Proposers’ Day 2016 był także wyjątkową okazją do odbycia osobistych spotkań (F2F) oraz uczestnictwa w sesjach networkingowych z naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji z krajów UE oraz spoza Europy.

Prezentacje z sesji tematycznych oraz sesji networkingowych:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm

Tabelaryczne zestawienie tematów związanych z ICT w całym programie Horyzont 2020:
guide-to-ict-related-activities-in-wp2016-17-a4-sept2016

Profile uczestników spotkań F2F można przeglądać na stronie:
https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants 

Zachęcamy do włączenia się w przygotowanie Programu pracy ICT 2018-2020 w programie Horyzont 2020.

Wiosną b.r. Komisja Europejska rozpoczęła gromadzenie wkładów do Programu pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020. Obecnie prowadzone są konsultacje wśród interesariuszy, głównie europejskich PPP, w ramach których formułowanych jest większość tematów z późniejszego Programu pracy.

Również delegacje poszczególnych krajów do Komitetu programowego ICT mogą zgłaszać swoje propozycje. Zapraszamy Państwa do włączenia się w ten proces. Osoby lub instytucje zainteresowane zaproponowaniem tematów do Programu Pracy ICT 2018-2020 prosimy o kontakt z ekspertem KPK.

Zgłaszane tematy powinny:

 • stwarzać możliwość szerokiego udziału polskich podmiotów (czyli być zgodne z polskim potencjałem badawczym oraz potrzebami badawczo-innowacyjnymi);
 • wpisywać się w założenia Horyzontu 2020 oraz cele obszaru ICT;
 • mieć wymiar europejski i potencjał uzyskania poparcia przez delegacje innych krajów.

Propozycje tematów prosimy przesyłać do 20 września 2016 r.

Kontakt:
Małgorzata Szołucha
Koordynator obszaru Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) w Programie H2020
tel.: 664 032 128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

18 maja br, w Warszawie, odbyło się międzynarodowe spotkanie informacyjno-partnerskie: „5G PPP Phase 2 Information day and Stakeholders event” dla zainteresowanych udziałem w tworzeniu innowacyjnych koncepcji oraz badaniach możliwości sieci komórkowej nowej generacji 5G.

Spotkanie organizowane było przez Komisję Europejską oraz europejski projekt 5G-PPP. Lokalnymi współorganizatorami spotkania był Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Orange Polska oraz Politechnika Warszawska.

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z uczestnictwem w zbliżającym się konkursie w temacie 5G w programie Horyzont 2020 i poinformowanie potencjalnych uczestników o zakresie prac, które zostały dotychczas wykonane w ramach pierwszej fazy. Budżet zbliżającego się konkursu to 154 mln euro na realizację projektów badawczo-innowacyjnych (do 100% dofinansowania KE) oraz innowacyjnych (do 70% dofinansowania KE) w temacie 5G. Jest to drugi z kolei konkurs tego typu. Do roku 2020 zostanie jeszcze przeprowadzony trzeci konkurs, związany z realizacją 3 fazy. Na wdrożenie standardów sieci 5G Unia Europejska przeznaczy łącznie 700 mln euro – kwota ta rozłożona będzie na konkursy realizowane w latach 2014-2020. Sumę kilkukrotnie większą, bo na poziomie około 3,5 miliarda euro, wyłoży sektor prywatny.

O wysokiej randze spotkania świadczy fakt, że do Warszawy przyjechali przedstawiciele europejskiego Partnerstwa Publiczno- Prywatnego 5G (5G Infrastructure Public Private Partnership), czołowi przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego, operatorzy, dostawcy usług, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz naukowcy z uczelni wyższych i instytutów badawczych z całej Europy.

5G Infrastructure Public Private Partnership jest jednym z ośmiu PPP działających w ramach programu Horyzont 2020.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167&calendar_day=2016-05-18&limit=10

Więcej informacji o spotkaniu i badaniach związanych z 5G dostępne są na blogu współorganizatora spotkania – firmy Orange Polska, która aktywnie uczestniczy w europejskich projektach związanych z 5G, współfinansowanych w ramach programu H2020. Z dofinansowania na prace związane z 5G korzystają również dwie inne polskie firmy – Exatel S.A. oraz IS-Wireless.

Relacje ze spotkania:
Komunikat prasowy Orange Polska: http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/informacje/pl/1/

Blog Orange Polska http://blog.orange.pl/technologiczny/entry/5g-na-horyzoncie-w-2020/

Twitter rzecznika Orange Polska https://twitter.com/rzecznikorange?lang=pl

Artykuł: http://natemat.pl/180183,internet-moze-byc-wszedzie-komisja-europejska-juz-nad-tym-pracuje-5g-coraz-blizej?ticket=584b6e0876f0e69c6bb4224eaad07e80

Więcej informacji o innych inicjatywach europejskich związanych z 5G:
https://5g-ppp.eu/

Spotkanie 4th 5G PPP Phase 2 Information Day, Athens, 30th of June, 2016.
https://5g-ppp.eu/event/4th-5g-ppp-phase-2-information-event/

Projekty, realizowane w ramach pierwszej fazy prac nad 5G:
https://5g-ppp.eu/5g-ppp-phase-1-projects/

CeBIT, największe na świecie targi branży teleinformatycznej i cyfrowej, odbędą się 14-18 marca 2016 r. w Hanowerze, w Niemczech.

Dla firm zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z firmami z Tajwanu, podajemy listę firm, które będą uczestniczyć w targach. Zachęcamy do spotkań B2B z tajwańskimi firmami.

CeBIT 2016 – Taiwanese companies

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Polsce:

Danuta Marcinkowska
Economic Division
Taipei Economic and Cultural Office in Poland
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel: 022-213-00-72
Fax: 022-540-70-28
E-mail: n.sajko@taiwan.net.pl

Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez Komisję Europejską w ramach wszystkich trzech filarów programu Horyzont 2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik dla konkursów 2016-2017.

Guide to ICT-related activities in WP2016-17

Szczegółowe opisy poszczególnych tematów znajdują się w odpowiednich Programach Pracy 2016-2017 wstępnie udostępnionych przez KE na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

Jeszcze w październiku mają być ogłoszone i opublikowane ostateczne wersje Programów Pracy na Participant Portal, a tym samym otwarte konkursy 2016.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, by przy przygotowywaniu wniosków posługiwać się ostateczną wersją Programu Pracy (dla danego obszaru tematycznego), opublikowaną na Participant Portal.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Kontakty do ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE są na naszej stronie w zakładce Kontakt.

Wsparty ze środków UE projekt CoherentPaaS upraszcza zarządzanie danymi w chmurze. Może to pomóc bankom, operatorom telekomunikacyjnym i innym potencjalnym klientom w opracowaniu aplikacji do obsługi dużych zbiorów danych w ciągu godzin zamiast miesięcy.

Jeżeli uruchomiony przez Komisję Europejską w maju tego roku jednolity rynek cyfrowy ma się urzeczywistnić, należy czym prędzej uporać się z fragmentacją zarządzania danymi. Bieżące praktyki przetwarzania w chmurze często poświęcają spójność danych na rzecz wielkości, aby móc radzić sobie z ogromnymi ich ilościami w dużych zbiorach danych. Z tego powodu opracowywanie aplikacji – wraz z nieodzownymi solidnymi zabezpieczeniami – jest niezwykle trudnym i czasochłonnym zadaniem.

Ta sytuacja hamowała do tej pory programistów dużych zbiorów danych i Internetu rzeczy, gdyż wielu miesięcy potrzeba na opracowanie aplikacji, które mogą w pełni aktualizować się w różnego rodzaju magazynach danych, do których muszą uzyskiwać dostęp w czasie rzeczywistym. Mogą to być aplikacje typu maszyna-maszyna o decydującym znaczeniu, obsługujące miliony zdarzeń na sekundę. Na przykład na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, którzy aktualizują szczegółowe wykazy połączeń i dane bilingowe, banków obsługujących transakcje płatnicze czy modułów IoT w produktach konsumenckich, takich jak samochody, gromadzących informacje o trasie, natężeniu ruchu i pogodzie.

Ułatwianie życia programistom

CoherentPaaS – trzyletni projekt, w który zaangażowało się 10 partnerów z sześciu krajów europejskich, dofinansowany na kwotę 4,95 mln euro z 7PR – poświęcony jest zmianie tego złożonego scenariusza poprzez zapewnienie spójności danych, czego jak dotąd brakuje przetwarzaniu w chmurze. Rozwiązuje dylemat poprzez harmonizację SQL (strukturalnego języka zapytań) i innych języków zapytań wykorzystywanych w magazynach danych w chmurze, upraszczając je na potrzeby programistów do jednego języka.

Więcej w serwisie CORDIS.

Ministerstwo Gospodarki wdrożyło „europejski podpis elektroniczny”, w ramach portalu www.biznes.gov.pl. Funkcjonalność ta jest pierwszym pilotażowym wdrożeniem projektu e-SENS, którego celem jest ułatwienie dostępu do usług publicznych poza granicami kraju.

Każdy mieszkaniec Europy, który zamierza świadczyć usługi biznesowe w Polsce, może teraz zrealizować niezbędne w tym celu procedury administracyjne i potwierdzić je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. Rozwiązanie dostępne na portalu umożliwia złożenie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem narzędzi wydanych w dowolnym kraju Unii Europejskiej bez konieczności korzystania z narzędzi istniejących na rynku polskim. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do usług e-Administracji w Polsce.

Więcej na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego i w komunikacie Business lifecycle pilot in Poland_PL

W ramach inicjatywy Human Brain Project (HBP) można składać wnioski w temacie „Systems and Cognitive Neuroscience”. Podstawowym celem inicjatywy HBP jest opracowanie zintegrowanego systemu platform badawczych opartych na technologiach ICT, zapewniających neurobiologom, badaczom klinicznym oraz twórcom technologii dostęp do innowacyjnych narzędzi i usług, które pozwolą radykalnie zwiększyć tempo prowadzonych przez nich badań.

Zamknięcie konkursu 3 lipca 2015 r.

Wymogi formalne:

 • Projekty mają być składane przez konsorcja składające się z 3-5 dużych laboratoriów badawczych założonych w przynajmniej dwóch różnych krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.
 • Wnioski o finansowanie nie powinny przekraczać 2 milionów euro
 • Finansowanie otrzymają 4 konsorcja
 • Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2018)
 • Budżet konkursu: 8,9 mln euro.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform to okazja do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT w ramach Programu Horyzont 2020.  Największe europejskie wydarzenie poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym odbędzie się w dniach 20-22 października w Lizbonie.

Komisja Europejska, podobnie jak w latach ubiegłych, oferuje pokrycie kosztów wyjazdu i zakwaterowania dla naukowców i przedsiębiorców z nowych krajów członkowskich. Z  Polski dofinansowanie otrzymają 23 osoby.

Zasady dofinansowania określone przez KE :

  • Koszty hotelu: 3 noclegi;
  • Koszty transport: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
  • Agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z wybranym uczestnikiem indywidualnie, aby uzgodnić szczegóły;
  • Wybrane osoby nie mogą same ani rezerwować hotelu ani też rezerwować i opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie udzieli dofinansowania;
  • W przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
  • Zmiany po dokonaniu rezerwacji przelotów nie będą możliwe.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem przejazdu i zakwaterowania na ICT 2015 proszone są o zapoznanie się z zasadami zgłoszenia i skontaktowanie z ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Zgłoszenia należy wysłać do 13.05.2015 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Małgorzata Szołucha
Koordynator obszaru Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel. kom.: 664 032 128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Projekt COMPOSE uzyskał dofinansowanie w ramach 7PR, z obszaru ICT:
ICT-2011.1.2-b Internet of Services
Grant Agreement No. 317862

Konsorcjum naukowców, programistów i organizacji normalizacyjnych tworzy nowy ekosystem biznesowy, aby uwolnić potencjał Internetu rzeczy (z ang. Internet of Things, IoT) z myślą o każdym rodzaju użytkownika – od kupujących i zmotoryzowanych po wczasowiczów i entuzjastów sportu.

Partnerzy projektu COMPOSE zbudowali platformę, która wspomaga programistów w sprawnym poruszaniu się po rozkwitającym, choć często chaotycznym, Internecie rzeczy (IoT). Ich misja jest prosta: umożliwić programistom tworzenie aplikacji zapewniających usługi internetowe dla ludności i szybkie wprowadzanie ich na rynek – niezależnie od tego czy będą to systemy zakupowe, informowania o ruchu drogowym, czy też aplikacje do użytku domowego w celu monitorowania na przykład poziomu zużycia energii lub wody.„Oferujemy programistom punkt jednolitej obsługi, który ułatwia projektowanie i wdrażanie aplikacji IoT poprzez oddanie do ich dyspozycji podstawowych modułów, dzięki którym mogą tworzyć swoje wymarzone aplikacje” – wyjaśnia Benny Mandler z IBM Research w Hajfie. „Mamy nadzieję, że otwarcie drogi do tego królestwa przed mniejszymi programistami przełoży się na wyższy poziom innowacji”.W tym celu partnerzy COMPOSE opracowali i umieścili na serwerze oprogramowanie, które w całości może być pobierane bezpłatnie z repozytorium kodów na licencji otwartego oprogramowania, GitHub, największego hosta kodów na świecie. W ramach projektu stale dodawane są nowe elementy do repozytorium GitHub, skąd użytkownicy mogą pobierać inteligentne obiekty (smart objects) lub moduły COMPOSE.Łącząc je, zyskują możliwość tworzenia w szybki i łatwy sposób swoich własnych aplikacji. Nie muszą tworzyć aplikacji od zera, oszczędzają czas i środki na rozwój, dzięki korzystaniu z podstawowych bloków, opracowanych wcześniej przez programistów i udostępnionych za pośrednictwem projektu COMPOSE.Zachowania kupujących, wspólne użytkowanie samochodów i szczęśliwi narciarze

W ramach COMPOSE realizowane są trzy projekty pilotażowe. W jednym z nich bierze udział przedsiębiorstwo typu start-up U-Hopper, które zostało nagrodzone za zbudowaną na bazie COMPOSE analityczną platformę detaliczną – RetailerIN – testowaną obecnie w supermarkecie SAIT-COOP w Trydencie we Włoszech. Wózki i koszyki kupujących są śledzone z zamiarem stworzenia mapy termicznej miejsc, w których przebywają klienci sklepu. Menedżer sklepu może monitorować zza swojego biura skuteczność ekspozycji i kampanii oraz kolejki tworzące się przy różnych ladach, modyfikując odpowiednio strategie supermarketu.

Drugi projekt pilotażowy poświęcony jest wspólnemu użytkowaniu samochodów przez około 750 pracowników i studentów Uniwersytetu w Tarragonie, Hiszpania. Aplikacja zachęca za pośrednictwem mediów społecznościowych do wspólnego użytkowania samochodów, łącząc się z rezerwacją miejsc na uczelnianym parkingu, dzięki czemu zmniejsza liczbę samochodów przyjeżdżających pod uczelnię każdego dnia.

W ramach trzeciego projektu pilotażowego we włoskim kurorcie w Trydencie, narciarze otrzymują w czasie rzeczywistym na smartfony informacje o pokrywie śnieżnej i warunkach pogodowych z sieci stacji meteorologicznych. Aplikacja Go2Ski ułatwia także znajomym umawianie się na spotkania i wymianę zdjęć, a nawet informuje o długości kolejek do wyciągów narciarskich. Ta aplikacja sprawdzi się bez wątpienia o każdej porze roku! Kiedy śnieg już stopnieje, wykorzystuje tę samą sieć meteorologiczną na potrzeby dyscyplin uprawianych w cieplejszej aurze, takich jak jazda na rowerze.

Budowanie społeczności programistów

Nadrzędnym celem COMPOSE jest łączenie programistów z przedsiębiorcami i klientami w ujednolicony sposób, aby wydobyć pewien porządek z zagmatwanego jak dotąd Internetu rzeczy.

Portal COMPOSE cieszy się dużą popularnością wśród programistów, bowiem korzysta z niego ponad 8 000 użytkowników z 70 krajów. W pięciu hackatonach, które odbyły się w Zurychu, Londynie, Bolzano, Barcelonie i Trydencie, wzięło udział ponad 200 zewnętrznych programistów, zaangażowanych aktywnie w walidację platformy COMPOSE. Partnerzy projektu COMPOSE podjęli także inicjatywę normalizacji Sieci rzeczy dla otwartych rynków na potrzeby aplikacji i usług opartych na Internecie rzeczy i Sieci danych.

COMPOSE to trzyletni projekt, dofinansowany na kwotę 7,4 mln euro z budżetu 7PR, nad którym pracowało 12 partnerów w sześciu krajach. Jego realizacja zakończy się w październiku 2015 r.

Linki do materiałów wideo/audio:
Prezentacja projektu
Projekt pilotażowy w supermarkecie
Inne linki:
Warstwa zarządzania danymi
Źródło: CORDIS

Projekt GENESI uzyskał dofinansowanie w ramach 7 PR, z obszaru ICT:
ICT-2009-5 on Challenge 1: Pervasive and Trustworthy Network and Service Infrastructures
Grant Agreement No. 257916
GENESIs: Green sEnsor NEtworks for Structural monItoring

Europejscy naukowcy opracowali bezprzewodowy system czujników do monitorowania bezpieczeństwa dużych infrastruktur np. mostów, budynków, stacji metra czy tunelów. Nowy system nie tylko będzie mógł ostrzec i w ten sposób zapobiec potencjalnym wypadkom po zestarzeniu się infrastruktury, ale pozwala także obniżyć koszty budowy.

Naruszenie konstrukcji budowlanej może być spowodowane przez trzęsienie ziemi, osuwisko czy wady konstrukcyjne z poprzedniej epoki. Niemniej przypadków zawaleń, pociągających za sobą czasami ofiary śmiertelne, można uniknąć od początku wyposażając dany obiekt w czujniki wczesnego ostrzegania.Wyzwanie, jakim jest zabezpieczenie ważnych infrastruktur – zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych przez obywateli, takich jak mosty czy obiekty historyczne – skłoniło naukowców z dofinansowanego ze środków UE projektu GENESI do zaprojektowania sieci bezprzewodowych czujników (WSN) do monitorowania stanu konstrukcji.„To mają być czujniki, które będą funkcjonować przez cały okres eksploatacji konstrukcji, co może oznaczać dziesiątki a nawet setki lat” – wyjaśnia koordynatorka, profesor Chiara Petrioli z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. „Z takim wyzwaniem technicznym musieliśmy się zmierzyć. Odkryliśmy przy okazji, że moglibyśmy rozmieszczać sieci czujników w czasie prac budowlanych, aby dokonywać niezbędnych poprawek w projekcie i zapewnić ochronę robotnikom”.W porównaniu do istniejącej technologii, sieci czujników GENESI są nieintruzywne i tanie w montażu oraz utrzymaniu. Dzięki zasilaniu na baterie nadają się do zastosowania na obszarach oddalonych, bez dostępu do sieci energetycznej. Mogą także pracować, kiedy sieć nie działa, np. w następstwie trzęsienia ziemi.Metro w Rzymie i most drogowy w Szwajcarii

Technologia przeszła walidację na dwóch placach budowy: nowej linii metra B1 w Rzymie i mostu Pont de la Poya we Fryburgu, Szwajcaria.

W przypadku metra, betonowe elementy okładziny zewnętrznej tunelu wyposażone w czujniki GENESI, zostały rozmieszczone bezpośrednio obok tunelowej maszyny wiertniczej (TBM), aby mierzyć w czasie rzeczywistym takie parametry, jak naprężenie, temperatura i odkształcenie.

Dane przesyłane były za pośrednictwem własnych protokołów małej mocy, 3G i Internetu do panelu kontrolno-alarmowego, nadzorowanego przez inżynierów i geologów pracujących nad projektem. Eksperci byli w stanie kontrolować, czy wiercenie przebiega bez uszczerbku przede wszystkich dla bezpieczeństwa robotników i pasażerów metra.

Sieć jest prostsza, szybsza i tańsza w montażu oraz utrzymaniu od tradycyjnych systemów czujników przewodowych. Jednocześnie dążąc do zapewnienia długofalowego i energooszczędnego monitoringu tunelu w czasie jego eksploatacji, sieć jest częściowo zasilana przez mikroturbiny wprawiane w ruch wirowy przez porywy wiatru wytwarzane przez przejeżdżające pociągi.

W czasie budowy mostu w Szwajcarii około 25 czujników mierzyło takie parametry, jak siły rozciągające pylony, przemieszczanie łożysk mostowych, wiatr, temperatura i poziom wody.

„Okazały się niezwykle przydatne, gdyż zawsze jest wiele niewiadomych przy projektowaniu, planowaniu i budowie” – zauważył Holger Wörsching, inżynier ze szwajcarskiego przedsiębiorstwa pomiarowego Solexperts AG, które jest partnerem projektu GENESI. „Kiedy most został przesunięty, aby połączyć obydwie strony, uzyskaliśmy informacje o odkształceniu i wygięciu, a także mogliśmy sprawdzić prawidłowość obciążeń”.

Inne zastosowania

Przedstawiciele firmy Solexperts dostrzegają wiele zastosowań technologii, którą montują obecnie w tunelu dostępowym do elektrowni wodnej w Innertkirchen oraz na alpejskiej linii kolejowej zagrożonej osuwiskami.

Zatrudniająca sześć osób firma Wsense (spin-off projektu GENESI) bada również możliwość wykorzystania zminiaturyzowanej wersji systemu GENESI do monitorowania wielu obiektów dziedzictwa narodowego we Włoszech. Wsense wspomaga też włoskie Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego w ramach nierozważanego wcześniej zastosowania, a mianowicie skomplikowanego i trudnego przewozu dzieł sztuki między muzeami.

Wysokość dofinansowania projektu GENESI z budżetu 7PR wyniosła 2 mln EUR. W projekt, realizowany od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2013 r., zaangażowało się siedmiu partnerów z czterech krajów.

Link do materiału wideo
Link do strony internetowej poświęconej dalszej działalności w zakresie dziedzictwa kulturowego

Źródło: CORDIS

 

Projekt DISCOGNOSIS, służący do diagnozowania chorób zakaźnych w miejscu opieki nad pacjentem, uzyskał dofinansowanie w ramach 7PR, z obszaru ICT:
FP7 ICT-2011.3.2 Smart components and smart systems integration
Grant Agreement No. 318408

Nowa technologia „laboratorium na dysku” – stworzona przez zespół pracujący w ramach unijnego projektu– pozwala zaledwie w godzinę zdiagnozować równocześnie malarię i inne choroby zakaźne przebiegające z gorączką. Umożliwia to szybsze rozpoczęcie leczenia w miejscu opieki nad pacjentem oraz precyzyjną farmakoterapię, co może uratować tysiące istnień ludzkich.

Zasadniczy problem, jaki wiąże się z przeprowadzanymi obecnie testami w kierunku chorób zakaźnych w Afryce polega na tym, że koncentrują się one na poszczególnych chorobach, nie dając możliwości wiarygodnego rozróżnienia między nimi. Ponieważ większość chorób zakaźnych daje takie same objawy gorączki, diagnoza często bywa nietrafna, co skutkuje tysiącami zgonów i wzrostem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.Wyniki wywiadów klinicznych pokazują, że nawet 30% pacjentów leczonych na malarię nie jest nią zakażonych. Zważywszy na około 200 milionów przypadków malarii na świecie, opracowanie precyzyjnych narzędzi diagnostycznych staje się nieodzowne w celu rozróżniania między takimi chorobami zakaźnymi jak malaria, tyfus, denga czy zapalenie płuc, tak, aby możliwe było zaordynowanie prawidłowej terapii.Partnerzy unijnego projektu DISCOGNOSIS (z budżetem 2,9 mln euro) stworzyli nowe narzędzie diagnostyczne: przenośne laboratorium na dysku, które umożliwia przeprowadzanie testów w kierunku kilku chorób tropikalnych jednocześnie, rozróżnianie między nimi oraz ukierunkowywanie personelu medycznego na właściwe postępowanie terapeutyczne.„To bardzo prosty i niedrogi system, który może być używany w regionach z ubogą infrastrukturą medyczną” – wyjaśnia dr Konstantinos Mitsakakis z Instytutu Technologii Mikrosystemów (IMTEK) przy Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. „Wyniki można uzyskać w zaledwie godzinę na podstawie pobranej z palca kropli krwi, podczas gdy standardowy posiew zajmuje nawet trzy dni”.IDENTYFIKOWANIE CHOROBY NA POZIOMIE MOLEKULARNYM. Lekarz lub pielęgniarka nanosi krew pacjenta na dysk z tworzywa sztucznego, tzw. LabDisk, który jest mniej więcej rozmiarów płyty CD, po czym wkłada dysk do „odtwarzacza”. Urządzenie waży tylko 2 kg, dzięki czemu doskonale nadaje się do przewożenia do odległych wiosek. Dysk zawiera biochemiczne komponenty, które umożliwiają w pełni zautomatyzowaną analizę.

Próbka krwi przetwarzana jest na dysku i odśrodkowo rozprowadzana do mikrostrumieniowych komór, gdzie patogeny są rozpoznawane na podstawie DNA/RNA – bez względu na to, czy choroba będzie pochodzenia pasożytniczego (malaria), bakteryjnego (tyfus lub zapalenie płuc) czy też wirusowego (denga).

Tę uniwersalną platformę można wykorzystać do rozpoznawania wielu innych chorób zakaźnych, np. Eboli, zmieniając tylko biokomponenty. Wczesna diagnostyka może pomóc w ograniczaniu skutków rozległej epidemii.

Do zakończenia trzyletniego projektu w październiku 2015 r. naukowcy przeprowadzą walidację urządzenia diagnostycznego w dwóch wybranych lokalizacjach: Instytut Pasteura w Dakarze, Senegal (z użyciem próbek z biobanku); oraz Centrum Medyczne w Bunii w Demokratycznej Republice Konga (rekrutacja i testy na około 100 pacjentach).

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII NA ŚWIECIE

Z rynkowego punktu widzenia LabDisk przedstawia się niezwykle obiecująco. Koszt dysku szacuje się na poziomie 10 USD za dysk dla jednego pacjenta, przy założeniu że wyprodukowanych zostanie kilka milionów dysków. Jest to tańsze niż zastosowanie wielu różnorodnych procedur testowych na liczne choroby zakaźne, jak to ma miejsce obecnie w Afryce.

Zespół DISCOGNOSIS dąży teraz do zwiększenia liczby pacjentów, jaką można testować równocześnie. Stanie się to nie tylko jeszcze bardziej opłacalne, ale przyniesie także wydatną pomoc w walce z przyszłymi epidemiami.

Dalsze prace rozwojowe polegać będą między innymi na przeprowadzeniu prób klinicznych oraz opracowaniu zdalnego połączenia odtwarzacza LabDisk z centralną bazą danych. „Mogłoby to oznaczać bardzo istotny postęp nie tylko w zarządzaniu opieką nad pacjentami, ale także w mapowaniu epidemiologicznym regionów i krajów, gdyż moglibyśmy monitorować częstotliwość i dystrybucję poszczególnych chorób zakaźnych” – podkreśla dr Mitsakakis.

Przydatne linki:

Europejska agenda cyfrowa
Twitter
Źródło: CORDIS

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform – największe europejskie wydarzenie poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym – odbędzie się w dniach 20-22 października w Lizbonie.

Dotychczasowe spotkania, organizowane przez KE, skupiały ok. 3500 – 4000 uczestników. Głównym celem ICT 2015 jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy potencjalnymi wnioskodawcami (naukowcami, wynalazcami, politykami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z sektora ICT) zainteresowanymi udziałem w konkursach ICT w ramach programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do udziału w konferencji oraz towarzyszących jej warsztatach i dyskusjach. Będzie to znakomita okazja do spotkań z entuzjastami ICT, nawiązania interesujących kontaktów i dyskusji na temat badań i innowacji w dziedzinie ICT. Istnieje również możliwość zaprezentowania własnych pomysłów projektowych i pozyskania w ten sposób partnerów do współpracy.

W związku z organizacją tego spotkania Komisja Europejska ogłosiła następujące konkursy:

Na przygotowanie stoisk

Termin nadsyłania propozycji na organizację stoisk został przedłużony do 19.04.2015 r. Więcej na stronie KE.

Na zorganizowanie sesji networkingowych

Termin nadsyłania propozycji upływa 30.04.2015 r. Szczegóły na stronie KE.

Dla studentów, młodych naukowców i innowatorów

40 najwybitniejszym studentom, naukowcom i innowatorom z krajów i uczelni uprawnionych do otrzymania środków UE w ramach programu Horyzont 2020, KE pokryje koszty podróży i zakwaterowania. Wnioski należy nadsyłać do 31.05.2015 r. Więcej na stronach KE i konferencji ICT 2015.

 

Komisja Europejska przeprowadziła pierwszy przegląd techniczny działań projektu flagowego Human Brain Project (HBP). Badanie obejmowało okres 01/10/2013 – 30/09/2014.
Wnioski i rekomendacje można przeczytać tutaj.

HBP jest flagowym projektem Unii Europejskiej w ramach podprogramu Future Emerging Technologies (FET), w programie Horyzont 2020.

Human Brain Project dostarczy nowych narzędzi pomocnych w rozumieniu mózgu i mechanizmów jego działania, a zdobyta wiedza znajdzie zastosowanie w medycynie i informatyce. Fundamentem Human Brain Project jest zastosowanie komputerowych technologii informatycznych (ICT).

W projekcie uczestniczy zespół kierowany przez dr. hab. inż. Piotra Bogorodzkiego z Instytutu Radioelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w komunikacie Komisji Europejskiej i na stronie projektu HBP.

Instytut Badan Edukacyjnych IBE (Educational Research Institute)

Our mission and main focus

Instytut Badan Edukacyjnych IBE (Educational Research Institute) conducts interdisciplinary research on the functioning and effectiveness of Polish education system. The Institute strives to support and raise the quality of Polish education by sharing its in-depth knowledge about the system and the learning environment. The Institute’s diverse research activities, sometimes pioneering projects, focus on development of research guidelines for subject teaching, in-depth studies of the teaching community and monitoring careers of school leavers, the most powerful proof of educational outcomes. IBE sees ICT implementation as one of the  most important areas for school teaching and practice.

We are interested to take a part as a partner organization in projects H2020-ICT-2015.

Topic:

ICT-20-2015 Technologies for better human learning and teaching.

Our expertise and competences

IBE key research area covers i.e. assessment of the results of the new core curriculum implementation into school practice in the lifelong learning perspective. IBE research work  pertains to all stages of education – from preschool and school up until  the entry into the labour market and adult learning, addressing such areas as ICT competences of youth and adults, core curriculum and development of subject teaching methods; psychological and pedagogical determinants of school achievement; sociological and legal aspects of education policy; education economics.

The Institute employs over 130 researchers – sociologists, psychologists, educators, economists, political scientists and representatives of other disciplines. Some of them have been members of the following stakeholders: EC Thematic working group ICT and Education, PEGI Council (Pan European Computer and Video Game Rating System), Polish Safer Internet Committee, College Board Member Council, Polish Committee of the UNESCO Project “Information for All”, European Policy Network on School Leadership, European Association of History Educators, Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe.

References and key achievements

IBE cooperates with higher education institutions both in Poland and abroad, and numerous other educational institutions for the purpose of information and experience exchange.
IBE takes part in ICILS research (International Computer and Information Literacy Study).
It also participates in numerous international student and teacher assessments, which have ICT component, including: PISA (Programme for International Student Assessment), TALIS (Teaching and Learning International Survey), ESLC (European Survey on Language Competences), PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

IBE was responsible for the evaluation of the government intervention aimed at improving ICT competences in Polish schools, known as the “Digital School Project”, and has done “Computer Readership Survey of Children and Youth”, as well as research on “Computer and video games in student’s lives” IBE  has a broad school database that can be used during next surveys. Organizes conferences such as  “Modern technologies in inclusive education”.

Participation in EU Funded Projects

At present IBE starts to participate (from 2015) in four international research projects financed by the Erasmus + and the Horizon2020 European Union programmes:

–          “CoderDojo Training in ICT Programming Skills” (Erasmus +)

–          Project Innovating History Education for All (Erasmus +)

–          Project Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe (Erasmus +)

–          Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (Horizon 2020)

So far the Institute has managed six multiannual national research projects co-financed by the European Social Fund:

–          “Quality and effectiveness of education – strengthening of institutional research capabilities”,

–          “Developments of terms of reference for the implementation of the National Qualification Framework and the National Qualification Register for lifelong learning”,

–          “Developing the national qualifications system – preparing to implement the Integrated Qualifications Register for lifelong learning”,

–          “Developing the national qualifications system – pilot implementation of the national qualifications system and its promotional campaign”,

–          “Educational Value-Added method for enhancing the evaluation function of national examinations”,

–          “National Survey of the Third class Primary school pupils – Nationwide Testing of Skills of Third Graders”.

Contact:

Górczewska 8 str
01-180 Warsaw, Poland
tel. 0048 222417100
www.ibe.edu.pl

Profil IBE-last

CYBERLIGHTNING: wizualizacja 3D w kontekście Internetu rzeczy

Fińska spółka typu start-up – CyberLightning – wykorzystała zestaw serwisów internetowych dla programistów FI-WARE do stworzenia nowej platformy programistycznej o nazwie CyberVille®. To narzędzie do wizualizacji 3D potrafi monitorować sieci Internetu rzeczy, takie jak infrastruktury inteligentnych sieci i inteligentnych miast.
CYBERLIGHTNING: wizualizacja 3D w kontekście Internetu rzeczy

FI-WARE jest głównym komponentem partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości. Wspomaga setki programistów i ich przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacyjnych pomysłów. „Dzięki naszemu zaangażowaniu w FI-WARE oraz opracowaniu głównych komponentów i aplikacji za pomocą technologii FI-WARE, jesteśmy dzisiaj uznawani za czołowe przedsiębiorstwo przemysłowego Internetu w Finlandii” – wyjaśnia Ville Mickelsson, dyrektor generalny CyberLightning, przedsiębiorstwa typu spin-off Uniwersytetu w Oulu. „Dofinansowanie ze środków UE umożliwiło nam zbudowanie do pracy nad projektem zespołu, którego członkowie zostali z nami, by dalej rozwijać przedsiębiorstwo”.CyberLightning to teraz przedsiębiorstwo posuwające naprzód pionierskie techniki wizualizacji 3D, łączące przemysłowy Internet rzeczy, które stworzyło 14 pełnoetatowych miejsc pracy.WIZUALIZACJA PRZEMYSŁOWEGO INTERNETU RZECZY

Uruchomiona w maju tego roku platforma programistyczna CyberVille® opiera się na FI-WARE. Łączy gromadzenie danych i przetwarzanie dużych zbiorów danych z modelowaniem 3D na potężnej platformie w celu monitorowania i kontrolowania sieci przemysłowych złożonych z Internetu rzeczy (IoT). Obejmują one sieci energetyczne (inteligentne sieci) i infrastrukturę inteligentnych miast.

Opracowane narzędzie do wizualizacji, oparte na zbiorach danych systemu informacji geograficznej (GIS) i danych dostarczanych w czasie rzeczywistym przez czujniki IoT, wyposaża przedsiębiorstwa i organizacje w strategiczne narzędzie. Dzięki niemu klienci korporacyjni mogą kontrolować sieci czujników i maszyn za pomocą prostego interfejsu „wskaż i tapnij” na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Głównym silnikiem CyberVille jest CyberVille™ Mind, który gromadzi i przetwarza duże zbiory danych, aby dostosować reprezentację danych w 3D do interfejsu użytkownika (Cyberville™ UI), który wyświetla się we wszystkich typach przeglądarek na tablety i smartfony.

ZASTOSOWANIA W ENERGETYCE I NIERUCHOMOŚCIACH

Aby zademonstrować zastosowania platformy w sektorze energetycznym, spółka CyberLightning zbudowała model 3D czynnej farmy wiatrowej wraz z przykładowymi zestawami danych raportujących stan poszczególnych turbin i punktów kontrolnych w systemie. Wizualizacja, którą można przeglądać na tablecie, jest tak bogata w szczegóły, że pozwala sprawdzić prędkość obracania się łopatek wentylatora.

W ramach aplikacji inteligentne miasto do zarządzania instalacjami, dane GIS zostały scalone z modelami wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) budynków i ich wewnętrznych, inteligentnych sieci, takich jak oświetlenie, klimatyzacja, czujniki obecności i bezpieczeństwa. W skali całego miasta, wizualizacja w czasie rzeczywistym inteligentnego oświetlenia ulicznego czy funkcjonowania systemów transportu publicznego pomoże usprawnić funkcjonowanie, utrzymanie i obsługę klientów.

Dwóch ważnych klientów CyberLightning – fińska spółka energetyczna Fortum i przedsiębiorstwo z sektora nieruchomości Senate Properties – już wykorzystuje platformę CyberVille do rozwijania inteligentnej sieci i interfejsów nieruchomości w ramach Internetu rzeczy. Spółka CyberLightning podjęła także rozmowy na temat wdrażania swoich rozwiązań z przemysłowymi producentami sprzętu (OEM), integratorami systemowymi i innymi przedsiębiorstwami z sektora energetycznego.

„Eksploatacja sieci i sterownie na potrzeby systemów infrastruktury wykorzystują zazwyczaj dziesiątki wyświetlaczy. Aby zyskać pełny obraz, wykwalifikowani pracownicy i ich menedżerowie stają przed nie lada zadaniem”– stwierdził Ville.

„Poziom skomplikowania tego typu sieci będzie rosnąć w dobie Internetu rzeczy w postępie geometrycznym. Prezentowana przez nas platforma CyberVille to pierwsze rozwiązanie podejmujące wyzwania z zakresu zarządzania systemami w niezwykle złożonych środowiskach sieciowych” – dodaje.

Spółka CYBERLIGHTNING otrzymała 1 mln EUR dofinansowania z FI-WARE w okresie od kwietnia 2013 r. do września 2014 r. Rozpoczęty we wrześniu tego roku trzeci etap finansowania FI-WARE dysponuje budżetem ponad 100 mln EUR, z którego 80 mln ma trafić do MŚP i przedsiębiorców.

Link do strony internetowej projektu

Projekt FATE ma na celu potwierdzić innowacyjne rozwiązanie oparte na ICT dla wykrywania upadków osób starszych. W działaniach pilotażowych, podczas których testowany jest przenośny i łatwy w obsłudze detektor upadku oraz  algorytm do dokładnego wykrywania upadków, na podstawie prawdziwych scenariuszy z życia.

System FATE ma być pierwszym, niedrogim i niezawodnym systemem zdolnym do wykrywania upadków zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domu. 

Pilotaże odbywają się w Hiszpanii, we Włoszech i w Irlandii.