PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Niniejszy formularz służy do zgłaszania kandydatów do kategorii nagroda indywidualna Kryształowa Brukselka 2018. Kandydatów może zgłosić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, do dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

1Dane zgłaszającego
2Dane kandydata
3Granty ERC
4Koordynacje - konsorcja
5Koordynacje - indywidualne
6Uczestnictwo jako partner
7Ewaluacje wniosków projektowych
8Grupy doradcze, eksperckie, etc.
9Nagrody i wyróżnienia
10Pozostałe osiągnięcia

Dane zgłaszającego

Na powyższy e-mail zostanie wysłana kopia zgłoszenia.
tylko cyfry

OFERTA PRACY NA STANOWISKU
Specjalista w obszarze Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Dostęp do Finansowania Kapitałem Wysokiego Ryzyka oraz Europejska Rada ds. Innowacyjności.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE.  Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

OBOWIĄZKI
• Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP, Europejska Rada ds. Innowacyjności oraz Dostęp do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs),
• Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
– udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
– udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
– analizę publikacji,
• Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
• Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
• Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
• Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
• Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
• Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych,
• Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
• Wysoka kultura osobista,
• Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
• Dyspozycyjność.

 

WYMAGANIA DODATKOWE
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
• Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

 

KONTAKT
CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 grudnia 2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych (RPK) tworzy zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Do obsługi biura KPK w Warszawie i częściowej obsługi zespołów RPK Biuro IT KPK tworzy i utrzymuje systemy informatyczne typu Back-Office, jak również systemy i aplikacje Front-Office na potrzeby naszych klientów. Do wsparcia powyższych działań poszukujemy:

Specjalista lub Młodszy Specjalista – Administrator Systemowy IT
Sieć/Office/Back Office

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Administracja systemami i aplikacjami opartymi o Windows i Windows Serwer;

 • Wsparcie techniczne (help desk) pracowników firmy (sprzęt stacjonarny, mobilny);
 • Nadzór na siecią komputerową, systemem kontroli dostępu i innymi rozwiązaniami IT funkcjonującymi w firmie;
 • Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów;
 • Administracja i nadzorowanie infrastruktury serwerów;
 • Tworzenie skryptów i aplikacji administracyjnych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe (kierunki informatyczne/techniczne/ścisłe) lub student ostatnich lat studiów;
 • Zapał do tego, aby nauczyć się nowych rzeczy;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • Dobra znajomość systemów MS Windows, Android na poziomie użytkownika i administratora;
 • Umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów systemów komputerowych, aplikacji MS Office i konfiguracji sieci;
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń do pracy w sieci;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość SQL w stopniu podstawowym;
 • Znajomość środowisk Unix/Linux;
 • Znajomość usługi MS Active Directory, Exchange 2013, DNS, DHCP, TCP/IP, IIS;
 • Mile widziane doświadczenie w pracach helpdesk;
 • Podstawowa wiedza nt. serwerów: Windows Server 2012, Exchange 2013, Share Point 2013, SQL Server 2012;
 • Administracja, konfiguracja macierzy dyskowych;
 • Znajomość Hyper-V, Serwerów HP ProLiant Blade.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stabilną pracę wśród profesjonalistów;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Różnorodność realizowanych zadań;
 • Możliwość pogłębienia dotychczasowego doświadczenia.

Aplikację – CV i list motywacyjny –  należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

19 lutego br., w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Polski Instytut Technologii (PIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”. Hasłem Paktu jest: „Czas na rozwój polskich technologii”, a główne cele to:

 • praktyczną realizację planów osiągnięcia pułapu 1,7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0,9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych;
 • integrację środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii;
 • wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność;
 • tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich.

reprezentujący szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia KIG. Dokument został podpisany przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii i Andrzej Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. W spotkaniu brali udział przedsiębiorcy, eksperci i politycy.

Więcej na stronie PIT.

If you don’t fill the blue form yet please fill it first. Then you need to register for this event.

In order to register for this event, please log in or if you don’t have your profile please create the profile first.

Event name: Ideal-ist Proposal Check Event for ICT related calls in Horizon2020 (2015)

GENERAL